Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSNGR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

pol.; wskazany licencjat z zakresu archeologii starożytnej Grecji, lub starożytnego Rzymu, numizmatyki antycznej.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z różnych aspektów życia starożytnej Grecji i Rzymu.

1. Zagadnienia związane z antyczną technologią

2. Wydobywanie surowców mineralnych, transport, budownictwo, porządki architektoniczne, podstawy planowania architektonicznego, wybitne dzieła architektoniczne.

3. Zagadnienia zw.z kulturą i religią.

4. Łączenie numizmatyki z naukami historycznymi: znaleziska monet antycznych, opracowanie zespołów monet/znalezisk z poszczególnych obszarów, ikonografię, systemy monetarne, powiązanie motywów ikonograficznych z informacjami w źródłach pisanych. Zakres podejmowanych zagadnień jest szeroki, seminarium otwarte na zainteresowania i potrzeby studentów. Studenci seminarium mają pierwszeństwo w odbyciu praktyk archeologicznych na czterech ważnych i bardzo interesujących wykopaliskach za granicą. Otrzymują pełne wsparcie w całym procesie dyplomowania, łącznie ze zdobywaniem niezbędnej literatury.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z różnych aspektów życia starożytnej Grecji i Rzymu. Tematy prac będą koncentrowane na wytworach rzemiosła, zagadnieniach o szerszym znaczeniu kulturowym. Pierwsza grupa tematów dotyczy produkcji różnych rodzajów przedmiotów,ceramiki,szkła, wytworów z metali, czyli zagadnień związanych z antyczną technologią. Kolejna grupa koncentruje się na wydobyciu surowców mineralnych, transporcie, budownictwie, porządkach architektonicznych, podstawach planowania architektonicznego, wybitnych działach architektonicznych. Trzecia grupa tematów to zagadnienia z zakresu kultury i religii. Czwarta: łączenie numizmatyki z naukami historycznymi. Obejmuje znaleziska monet antycznych, opracowanie zespołów monet/znalezisk z poszczególnych obszarów, ikonografię, systemy monetarne, powiązanie motywów ikonograficznych z informacjami w źródłach pisanych. Zakres podejmowanych zagadnień jest szeroki, seminarium otwarte na zainteresowania i potrzeby studentów. Studenci seminarium mają pierwszeństwo w odbyciu praktyk archeologicznych na czterech ważnych i bardzo interesujących wykopaliskach za granicą: w Novae (Bułgaria), Risan (Czarnogóra), Szkodra (Albania) i Tanais (Rosja). Studenci piszący prace magisterskie na seminarium mają zapewnioną pomoc w zdobywaniu literatury, pomoc przy załatwianiu wyjazdu do najlepszych bibliotek w Niemczech oraz Wiedniu w ramach umów bilateralnych z UW.

Literatura:

zależnie od zakresu prac magisterskich i/lub doktorskich

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk; zna pojęcia oraz terminologię stosowaną w archeologii na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych; ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; posiada umiejętność doboru metody prezentacji wyników swoich badań; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie archeologii i innych nauk; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych aspektów dawnych cywilizacji; posiada umiejętność formułowania wniosków, tworzenia podsumowań; posiada umiejętność krytycznej analizy wytworów kultury oraz prezentacji własnych opracowań; potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii; posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu archeologii; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji; ma świadomość znaczenia tradycji w przekazach mówionych i pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości; ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego świata;

Metody i kryteria oceniania:

przedstawienie postępu prac magisterskich przynajmniej raz w semestrze i pozytywna ich ocena przez prowadzących. Obecność na seminarium jest wskazana. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ciołek, Piotr Dyczek
Prowadzący grup: Renata Ciołek, Piotr Dyczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.