Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSNGR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

pol.; wskazany licencjat z zakresu archeologii starożytnej Grecji, lub starożytnego Rzymu, numizmatyki antycznej.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z różnych aspektów życia starożytnej Grecji i Rzymu.

1. Zagadnienia związane z antyczną technologią

2. Wydobywanie surowców mineralnych, transport, budownictwo, porządki architektoniczne, podstawy planowania architektonicznego, wybitne dzieła architektoniczne.

3. Zagadnienia zw.z kulturą i religią.

4. Łączenie numizmatyki z naukami historycznymi: znaleziska monet antycznych, opracowanie zespołów monet/znalezisk z poszczególnych obszarów, ikonografię, systemy monetarne, powiązanie motywów ikonograficznych z informacjami w źródłach pisanych. Zakres podejmowanych zagadnień jest szeroki, seminarium otwarte na zainteresowania i potrzeby studentów. Studenci seminarium mają pierwszeństwo w odbyciu praktyk archeologicznych na czterech ważnych i bardzo interesujących wykopaliskach za granicą. Otrzymują pełne wsparcie w całym procesie dyplomowania, łącznie ze zdobywaniem niezbędnej literatury.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z różnych aspektów życia starożytnej Grecji i Rzymu. Tematy prac będą koncentrowane na wytworach rzemiosła, zagadnieniach o szerszym znaczeniu kulturowym. Pierwsza grupa tematów dotyczy produkcji różnych rodzajów przedmiotów,ceramiki,szkła, wytworów z metali, czyli zagadnień związanych z antyczną technologią. Kolejna grupa koncentruje się na wydobyciu surowców mineralnych, transporcie, budownictwie, porządkach architektonicznych, podstawach planowania architektonicznego, wybitnych działach architektonicznych. Trzecia grupa tematów to zagadnienia z zakresu kultury i religii. Czwarta: łączenie numizmatyki z naukami historycznymi. Obejmuje znaleziska monet antycznych, opracowanie zespołów monet/znalezisk z poszczególnych obszarów, ikonografię, systemy monetarne, powiązanie motywów ikonograficznych z informacjami w źródłach pisanych. Zakres podejmowanych zagadnień jest szeroki, seminarium otwarte na zainteresowania i potrzeby studentów. Studenci seminarium mają pierwszeństwo w odbyciu praktyk archeologicznych na czterech ważnych i bardzo interesujących wykopaliskach za granicą: w Novae (Bułgaria), Risan (Czarnogóra), Szkodra (Albania) i Tanais (Rosja). Studenci piszący prace magisterskie na seminarium mają zapewnioną pomoc w zdobywaniu literatury, pomoc przy załatwianiu wyjazdu do najlepszych bibliotek w Niemczech oraz Wiedniu w ramach umów bilateralnych z UW.

Literatura:

zależnie od zakresu prac magisterskich i/lub doktorskich

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii, numizmatyce K_W02;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, numizmatycznych i pisanych, K_W03;

- ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, starożytnych i średniowiecznych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii i numizmatyki antycznej, K_W06;

- rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii i naukach pomocniczych (numizmatyka, epigrafika) K_W10;

- ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii i numizmatyki, muzealnictwa, K_W11;

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii i numizmatyki, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych, K_W12;

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych, K_W13;

- zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa i numizmatyka, K_W15;

- zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych, w tym numizmatycznych, K_W16;

- zna zasady etyki zawodu archeologa, K_W17;

- ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne, K_W19;

- ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa, K_W20

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i numizmatycznych, ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji, K_U01;

- potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne i numizmatyczne, dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji, K_U02;

- potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień, K_U03;

- potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii, K_U04;

- potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów, K_U05;

- potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami kulturowymi, K_U07;

- posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej, K_U08;

- potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne, K_U09;

- potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców, K_U10;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii i numizmatyki terminologią, K_U11;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii i numizmatyki terminologią, K_U12;

- potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych, K_U18;

- potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej, K_U20;

Kompetencje

- jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów, K_K01;

- jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, numizmatów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości, K_K02;

- jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka, K_K03;

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych, numizmatycznych, historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji, K_K04;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka, K_K05;

- jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności, K_K06;

- jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, K_K07;

- jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych, K_K08;

- jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, K_K11;

- jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym, K_K12;

- jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii, K_K13;

- jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad, K_K14;

- jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i numizmatyki i podtrzymywania etosu zawodu archeologa, K_K16

Metody i kryteria oceniania:

przedstawienie postępu prac magisterskich przynajmniej raz w semestrze i pozytywna ich ocena przez prowadzących. Obecność na seminarium jest wskazana. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ciołek, Piotr Dyczek
Prowadzący grup: Renata Ciołek, Piotr Dyczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.