Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a Skandynawią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSSKA Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a Skandynawią
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej,

rozszerzenie wiedzy specjalistycznej związanej z tematyką pisanej przez studenta pracy,

aktywizowanie do pogłębiania zainteresowań naukowych, zdobywania nowej wiedzy. Ma

na celu uczyć twórczo tę wiedzę stosować w działalności naukowej, zaznajamiać z

najnowszymi osiągnięciami w zakresie wybranej specjalizacji.

Student powinien wybierać zajęcia pomocnicze z zakresu wybranej specjalizacji badawczej.

Proponowany zakres tematyki prac magisterskich:

- epoka żelaza w Europie Środkowej, Okres Wędrówek Ludów i relacji między światem

antycznym a Barbaricum

- importy rzymskie w Barbaricum

- numizmatyka antyczna: grecka, rzymska, celtycka, bizantyjska

- archeologia archiwalna, biblioteczna, muzealna

- historia kolekcjonerstwa

- marketing, popularyzacja, organizacja zarządzania w zakresie dziedzictwa kulturowego

- archeologia eksperymentalna.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej,

rozszerzenie wiedzy specjalistycznej związanej z tematyką pisanej przez studenta pracy,

aktywizowanie do pogłębiania zainteresowań naukowych, zdobywania nowej wiedzy. Ma

na celu uczyć twórczo tę wiedzę stosować w działalności naukowej, zaznajamiać z

najnowszymi osiągnięciami w zakresie wybranej specjalizacji.

Student powinien wybierać zajęcia pomocnicze z zakresu wybranej specjalizacji badawczej.

Proponowany zakres tematyki prac magisterskich:

- epoka żelaza w Europie Środkowej, Okres Wędrówek Ludów i relacji między światem

antycznym a Barbaricum

- importy rzymskie w Barbaricum

- numizmatyka antyczna: grecka, rzymska, celtycka, bizantyjska

- archeologia archiwalna, biblioteczna, muzealna

- historia kolekcjonerstwa

- marketing, popularyzacja, organizacja zarządzania w zakresie dziedzictwa kulturowego

- archeologia eksperymentalna.

Student uczestniczący w seminarium może liczyć na pomoc w doborze tematu właściwego

do zainteresowań, pomoc przy doborze literatury, dostępie do literatury, wyjazdów

zagranicznych do odpowiednich bibliotek, pomocy w nawiązaniu kontaktów z

odpowiednimi specjalistami.

Treści programowe:

Zależne od tematyki prowadzonych zajęć.

Zajęcia mają charakter konwersatoriów, które aktywizują studentów, uczą samodzielnego

zdobywania wiedzy, formułowania i analizowania problemów badawczych oraz

formułowania wniosków z badań bazy danych.

Proponowane tematy zajęć:

1. zapoznanie się z uczestnikami seminarium, ustalenie zainteresowań naukowych

studentów

2. omówienie etapów działań towarzyszących pracy magisterskiej

3. konspekty pracy, treść wstępu, zakończenia, co to jest streszczenie pracy, co powinno

zawierać podsumowanie

4. wygłaszanie wystąpień na temat postępów tych działań (co najmniej jedno wystąpienie

studenta w semestrze)

5. wygłaszanie wystąpień na tematy pokrewne problematyce pisanych prac magisterskich

6. recenzowanie wystaw, aktualnych konferencji naukowych, „imprez” archeologicznych

(np. Festyn w Biskupinie)

7. rozmowy indywidualne z uczestnikami seminarium

8. wykłady prowadzących na tematy powiązane z tematyką prac studentów

9. wykłady zaproszonych gości (w tym zagranicznych)

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie stosownie do tematu realizowanych prac

magisterskich.

Proponowana literatura:

1. Herodot, Dzieje, ks. IV (przekład S. Hammer), Warszawa 2011

2. Tacyt, Germania (przekład T. Płóciennik), Poznań 2008

3. Jordanes, Getica (w:) E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska

Europa., Lublin 1984

4. Źródła greckie i łacińskie do najstarszych dziejów ziem Polski (wybór J. Kolendo,

egzemplarz dostępny w bibliotece IA UW)

Wybrane opracowania:

5. J.-J. Aillagon (red.), Rome and the Barbarians. The Birth of a New World, Milano 2008

6. M. Beard, The Roman Triumph, Cambridge & Oxford 2007

7. Th. S. Burns, Barbarians within the Gates of Rome, Bloomington-Indianapolis 1994

8. A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum, Warszawa 1998 (dostepna on-line

pod adresem http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=436, tam też inne pozycje)

9. A. Bursche, Illerup Ådal t. 14: Die Münze, Århus 2011

10. J. Chochorowski (red.), Koczownicy Ukrainy, Katowice 1997

11. J. Collis, Te European Iron Age, London & New York 1997

12. B. Cunliffe, Starożytni Celtowie, Warszawa 2003

13. G. Depeyrot, Optimo principi. Iconographie, monnaie et propagande sous Trajane, t. I-

III, Wetteren 2007

14. F. B. Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi Tropaeum Traiani, Buçuresti &

Bonn 1965

15. J. Garbsch, Terra sigillata, porcelana antyku, Warszawa 1993

16. P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2006

17. P. Heather, Imperia i Barbarzyńcy, Warszawa 2010

18. J. Ilkjær, Illerup Ådal. Czarodziejskie zwierciadło archeologii, Warszawa 2007

19. M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1998

20. L. Jørgensen et al. (red.), The Spoils of Victory. The North in the Shadow of the Roman

Empire, Copenhagen 2003

21. P. Kaczanowski, Importy broni drzewcowej na obszarze europejskiego Barbaricum,

Kraków 1992

22. J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksje nad przeszłością, t.

I-II, Warszawa 1998-1999

23. J. K. Kozłwoski (red.), Encyklopedia Historyczna Świata, Kraków 1999, s. 304-450.

24. E. Künzl, Der römische Triumph. Siegefeiern im antiken Welt, Münster 1988

25. M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku,

Warszawa-Kraków 1996

26. R. & V. Megaw, Celtic Art from its Beginnings to the Book of Kells, New York 2001

27. W. Menghin, H. Parzinger, In Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der

Skythen, München, Berlin, London & New York 2007

28. L. Östenberg, Staging the World. Spoils, Captives and Representations in the Roman

Triumphal Procession, Oxford 2009

29. R. Rolle, The world of the Scythians, London & New York, 1989

30. R. Rolle et al (red.), Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine, Schleswig 1991

31. J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa,

Bonn 2010

32. T. Stawiarska, Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenu Polski, Warszawa 1996

33. A. S. Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan, Roma

34. J. Strzelczyk, Odkrywania Europy, Poznań 2000

35. J. Strzelczyk, Goci. Rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

36. J. Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

37. L. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie, Wrocław 2004

38. L. Tyszler, Terra sigillata na ziemiach Polski, Łódź 1999

39. H. S. Vernsel, Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the

Roman Triumph, Leiden 1970

40. C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire, Baltimore-London 1994

41. H. Wolfram, Historia Gotów, Warszawa 2003

42. A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004

43. A. Ziółkowski, Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii, numizmatyce K_W02;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych,

numizmatycznych i pisanych, K_W03;

- ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach

pradziejowych, starożytnych i średniowiecznych, obejmującą terminologię,

teorie i metodologię z zakresu archeologii i numizmatyki antycznej, K_W06;

- rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o

życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii i naukach pomocniczych

(numizmatyka, epigrafika) K_W10;

- ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju

archeologii i numizmatyki, muzealnictwa, K_W11;

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z

zakresu archeologii i numizmatyki, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół

badawczych, K_W12;

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w

publikacjach naukowych, K_W13;

- zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności

przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa i numizmatyka, K_W15;

- zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i

badań archeologicznych, w tym numizmatycznych, K_W16;

- zna zasady etyki zawodu archeologa, K_W17;

- ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace

archeologiczne, K_W19;

- ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa, K_W20

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach

archeologicznych i numizmatycznych, ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów

elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji, K_U01;

- potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i

interpretować źródła archeologiczne i numizmatyczne, dobierając właściwe metody

analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji, K_U02;

- potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do

potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień, K_U03;

- potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i

testować hipotezy w zakresie archeologii, K_U04;

- potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne

podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów, K_U05;

- potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a

dawnymi procesami kulturowymi, K_U07;

- posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej, K_U08;

- potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także

zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne, K_U09;

- potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców, K_U10;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym

językiem naukowym i właściwą dla archeologii i numizmatyki terminologią, K_U11;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się

specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii i numizmatyki

terminologią, K_U12;

- potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych, K_U18;

- potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej

kariery naukowej, K_U20;

Kompetencje

- jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest

świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów, K_K01;

- jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, numizmatów, ekofaktów i źródeł

pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości, K_K02;

- jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w

odtwarzaniu przeszłości człowieka, K_K03;

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych, numizmatycznych,

historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji, K_K04;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej

natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla

odtworzenia przeszłości człowieka, K_K05;

- jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania

jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i

kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności, K_K06;

- jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego, K_K07;

- jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac

archeologicznych, K_K08;

- jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością

naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w

trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, K_K11;

- jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych

różnym podłożem kulturowym, K_K12;

- jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich

umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie

archeologii, K_K13;

- jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad

źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad, K_K14;

- jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i numizmatyki i podtrzymywania etosu

zawodu archeologa, K_K16

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.