Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Exploring academic research papers - translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DTEX Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Exploring academic research papers - translatorium
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Translatorium
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze specjalistycznymi pojęciami w języku obcym, z

którego student zdał egzamin na poziomie B2. Są to zajęcia umożliwiające praktyczną analizę

tekstów i opracowań w języku obcym, wraz z zastosowaniem fachowego słownictwa, które w

poszczególnych językach są specyficzne, i nie zawsze są „kalką” polskiego tłuamczenia. Na

podstawie dobranych przez prowadzącego tekstów studenci zapoznają się zarówno z

terminologią, jak też doborem zwrotów i sformułowań charakterystycznym dla piśmiennictwa

naukowego w dyscyplinie archeologia. Po ukończeniu kursu student powinien być

przygotowany do korzystania z literatury specjalistycznej w wybranym języku i być w stanie

zastosować poznane słownictwo we własnych pracach, wystąpieniach ustnych i prezentacjach.

Istnieje możliwość odbycia translatorium na wybranych zajęciach na studiach anglojęzycznych,

które są realizowane w Instytucie Archeologii UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Podczas zajęć stosuje się metodę interpretacji naukowych

artykułów napisanych w języku obcym, z objaśnieniem terminologii specjalistycznej, oraz naukę

języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język obcy (może to być forma eseju, notatki,

definicji słownikowej, streszczenia).

Pełny opis:

Zależne od tematyki prowadzonych zajęć.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Podczas zajęć stosuje się metodę interpretacji naukowych

artykułów napisanych w języku obcym, z objaśnieniem terminologii specjalistycznej, oraz naukę

języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język obcy (może to być forma eseju, notatki,

definicji słownikowej, streszczenia).

1. Terminologia podstawowa w języku obcym.

2. Archeologiczne słownictwo specjalistyczne w języku obcym.

3. Sformułowania i zwroty charakterystyczne dla piśmiennictwa naukowego w języku obcym.

4. Zapoznanie ze słownictwem specjalistycznym w języku obcym z różnych specjalności

dyscypliny archeologia.

5. Zapoznanie ze słownictwem specjalistycznym zależnie od zainteresowań studentów.

6. Słownictwo specjalistyczne zależne od tematyki pisanych prac magisterskich.

7. Struktura prac naukowych w języku obcym.

8. Struktura wystąpień ustnych i prezentacji w języku obcym.

9. Powszechne błędy w użyciu słownictwa archeologicznego w języku obcym.

10. Analizy tekstów obcojęzycznych różnego stopnia trudności.

11. Rozumienie praktyczne tekstów obcojęzycznych.

12. Pisanie prostych i krótkich tekstów przy zastosowaniu specjalistycznego słownictwa w j.

obcym.

13. Analizy tekstów napisanych przez studentów.

Literatura:

Podstawowa zalecana literatura: wybór literatury uzależniony jest od tematyki zajęć

pomocniczych

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii w języku obcym, K_W02;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych,

dokonywanych w języku obcym, K_W03;

- ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju

archeologii, K_W11;

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach

naukowych K_W13;

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury w języku obcym, K_U01;

- potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować

źródła archeologiczne posługując się językiem obcym, dokonując krytycznej analizy i twórczej

interpretacji, K_U02;

- potrafi formułować problemy badawcze w języku obcym, formułować i testować hipotezy w

zakresie archeologii, K_U04;

- posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej w języku obcym, K_U08;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się

specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią w języku obcym,

K_U11;

- potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się

specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią, K_U12;

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii K_U13

Kompetencje

- jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu

przeszłości człowieka, K_K03;

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i

historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji, K_K04;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat

kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych

kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka, K_K05;

- jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością

naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność

podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, K_K11;

- jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia

determinowanych różnym podłożem kulturowym, K_K12;

- jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz

doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie

archeologii, K_K13;

- jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami

archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad, K_K14;

- jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa,

K_K16

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dzierzbicka
Prowadzący grup: Dorota Dzierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.