Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Traseologia i eksperyment w archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DWTRA Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Traseologia i eksperyment w archeologii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści przedmiotu związane są ze specjalnością w archeologii jaką są badania eksperymentalne i

traseologiczne. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z analizami mikroskopowymi oraz

eksperymentem i możliwościami ich wykorzystania w interpretacji danych archeologicznych.

Szczególny nacisk położony jest na badania materiałów łączonych z najstarszym etapem pradziejów –

epoką kamienia.

Pełny opis:

Treści przedmiotu związane są ze specjalnością w archeologii jaką są badania eksperymentalne i

traseologiczne.

W trakcie zajęć omawiane będą poszczególne zagadnienia:

1. Historia badań traseologicznych i eksperymentalnych.

2. Założenia metodyczne traseologii i eksperymentu w archeologii.

3. Możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu oraz analiz mikroskopowych w

procesie interpretacji danych archeologicznych.

4. Procedura przygotowywania materiałów do analiz, rodzaje sprzętu optycznego, sposoby

identyfikacji i dokumentacji śladów makroskopowych oraz mikroskopowych.

5. Charakterystyka poszczególnych śladów technologicznych, użytkowych, opraw oraz

podepozycyjnych rejestrowanych na powierzchniach artefaktów.

6. Analizy makroskopowe i mikroskopowe materiałów eksperymentalnych oraz zabytkowych

pozyskanych z różnych odmian surowców oraz interpretacja danych – wybrane przykłady.

7. Przegląd wybranych eksperymentów przeprowadzonych w Europie.

Literatura:

Coles J. 1977 Archeologia eksperymentalna, Warszawa.

Coles J. 1997 Experimental Archaeology. W: W. Brzozowski, W. Piotrowski (red.), Proceeding of the

First International Symposium on Wood Tar and Pitch, Warszawa, s. 307-312.

Comis L. 2010 Experimental Archeology: methodology and new perspectives in Archeological Open

Air Museums, EuroREA 7, s. 9-12.

Cunningham, J. Heeb, R. Paardekooper (red.) 2008 Experiencing Archaeology by Experiment, Exeter.

Ferguson J.R. (red.) 2010 Designing Experimental Research in Archaeology. Examining Technology

Through Production and Use, Colorado.

Fullagar R. 2014 Residues and usewear. W: J. Balme, A. Paterson (red.), Archaeology in Practice: a

Student Guide to Archaeological Analyses, Oxford, s. 232-263.

Harding A. F. (red.) 1999 Experiment and Design. Archaeological Studies in Honour of John Coles,

Oxford and Oakville.

Hurcombe L. 2004 Experimental Archaelogy. W: C. Renfrew, P. Bahn (red.), Archaeology: The Key

Concepts, London, s. 83–87.

Keeley L. H 1980 Experimental Determination of Stone Tool Uses. A Microwear Analysis, Chicago.

Keleterborn P. 2005 Principles of experimental research in archaeology, EuroREA – (Re)construction

and Experiment in Archaeology – European Platform 2, s. 120–122.

Korobkowa G. F. 1999 Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną,

Toruń.

Mathieu J. R. (red.) 2002 Experimental archaeology, replicating past objects, behaviors and

processes, BAR International Series 1035, Oxford.

Outram A. K. 2008 Introduction to experimental Archaeology, World Archaeology 40 (1), s. 1–6.

Petersson B., Narmo L.E. (red.) 2011 Experimental Archaeology. Between Enlightenment and

Experience, Värnamo.

Shimada I. 2005 Experimental Archaeology, W: H.D.G. Maschner, C. Chippindale (red.), Handbook of

Archaeological Methods, vol. I, Lanham, New York, Toronto, Oxford, s. 603–642.

Stone P., Planel P.G. (red.) 1999 The Constructed Past. Experimental archeology, education and the

public, London–New York.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologicznych badaniach

eksperymentalnych i traseologicznych

K_W08 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych

osiągnięciach w zakresie archeologicznych badań eksperymentalnych i traseologicznych

K_W09 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe

dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologicznych badań

eksperymentalnych i traseologicznych

K_W15 ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez

dawne społeczności w odniesieniu do badań eksperymentalnych i traseologicznych

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych

K_U02 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w różnych

źródłach

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii, z

uwzględnieniem badań eksperymentalnych i traseologicznych, kierując się wskazówkami opiekuna

naukowego

K_U13 wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i

społecznymi

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu archeologicznych

badań eksperymentalnych i traseologicznych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z

opiniami ekspertów

K_K03 docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości

człowieka

K_K05 wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej

złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości

człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest egzamin. Uwzględniany jest również aktywny udział słuchaczy

(dyskusja) w zajęciach.

Kryteria oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z niedociągnięciami

2,0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pyżewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Pyżewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.