Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-ZSBWE Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje zajęcia ze studentami przygotowującymi prace magisterskie. Grupę główną uczestników stanowią studenci, których prace magisterskie dotyczą starożytnego Egiptu okresu faraońskiego i są pisane pod kierunkiem prowadzącego seminarium. Grupę poboczną stanowią studenci piszący prace pod kierunkiem innych osób. Większość zajęć polega na wysłuchaniu referatów wygłaszanych przez uczestników grup seminaryjnych, bądź przez zaproszonych gości, czemu towarzyszy prowadzona na gorąco dyskusja.

Pełny opis:

Merytoryczny zakres tego seminarium obejmuje dowolną tematykę związaną ze starożytnym Egiptem okresu faraońskiego (od XXX w. p. n. e. do czasu podboju rzymskiego w I w. p. n. e. Uczestnikami zajęć są studenci przygotowujący prace magisterskie, jak też niekiedy zaproszeni goście. Grupa główna obejmuje studentów przygotowujących prace magisterskie związane z tematyką Egiptu faraońskiego, pod kierunkiem prowadzącego seminarium. Grupę poboczną stanowią studenci piszący prace pod kierunkiem innych osób; dla tych studentów seminarium to ma charakter uzupełniający. Wszyscy uczestnicy kolejno referują postęp prac nad swoimi tematami. Niektóre zajęcia polegają na prezentacji przez profesora prowadzącego seminarium różnych zagadnień związanych z obserwacjami procesu przygotowywania prac magisterskich. Niektóre zajęcia mogą mieć charakter połączonego z dyskusją wykładu wygłoszonego przez zaproszonego gościa, który dzieli się uwagami na temat swojego warsztatu pracy.

Literatura:

zależna od indywidualnego tematu badawczego

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w seminarium, połączone z pracą nad przygotowaniem własnej pracy magisterskiej oraz stwarzające okazję poznania wielu różnorodnych źródeł i zagadnień kultury starożytnego Egiptu okresu faraońskiego, a także wiążącej się z tym różnorodności metod badawczych pozwala na wielostronny rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie archeologii (szczególnie archeologii Egiptu) oraz wykształcenie się istotnych kompetencji społecznych. Zakłada się, że dzięki uczęszczaniu na zajęcia student – posiadając uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka, pogłębioną wiedzę o archeologii jako nauce, jej specyfice i metodologii, a także społeczeństwie i kulturze starożytnego Egiptu, znając na rozszerzonym poziomie pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii, zwłaszcza egipskiej, potrafiąc wyszukiwać, selekcjonować, analizować i interpretować źródła naukowe w zakresie archeologii Egiptu, przy świadomości wieloaspektowości interpretacyjnej, a przy tym mając świadomość znaczenia kulturowego dziedzictwa starożytnego Egiptu dla współczesności – ugruntuje i pogłębi swą wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł, wytwarzając umiejętność kreowania oryginalnych koncepcji badawczych dotyczących egipskiej kultury, a zwłaszcza dziedziny, w której posiadł szczegółową wiedzę zawartą w pracy magisterskiej, co prowadzi do wysokiej specjalizacji badawczej. Dzięki uczestnictwie w licznych dyskusjach na temat warsztatu naukowego absolwent powinien rozumieć zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk dotyczących kultury starożytnego Egiptu, prezentowane w publikacjach naukowych, w tym obcojęzycznych (co wynika z międzynarodowego charakteru egiptologii) oraz samodzielnie przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację różnych aspektów starożytnego Egiptu i pochodzących stamtąd artefaktów, wraz z ich kontekstem historycznym

i archeologicznym. Absolwent powinien wynieść umiejętność formułowania właściwych wniosków wraz z argumentacją i tworzenia syntetycznych podsumowań, zarówno w formie ustnych i pisemnych wystąpień na specjalistycznych forach naukowych w zakresie Egiptu, jak też w formie prezentacji popularnych, przy pełnym poszanowaniu prawa autorskiego. Znając zakres własnej wiedzy, powinien przy tym rozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się, a także aktywnego uczestnictwa we wszelkich działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego starożytnego Egiptu, w tym wszelkich zabytków staroegipskich, o których się dowie, które wymagałyby opieki muzealnej czy konserwatorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo ważnym kryterium jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Każdy uczestnik seminarium obu grup seminaryjnych składa po semestrze zimowym krótką pisemną pracę zawierającą plan przygotowywanej pracy magisterskiej (grupa główna) czy końcowej prezentacji opracowywanego tematu seminaryjnego (grupa poboczna) wraz z bibliografią. Końcowa prezentacja uczestników seminarium pobocznego powinna mieć zarówno formę ustną, jak pisemną. Uczestnicy grupy głównej po I roku studiów składają pisemną pracę semestralną stanowiącą fragment swej pracy magisterskiej (w wersji wstępnej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Prowadzący grup: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Prowadzący grup: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.