Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia klasyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-ZSKL Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia klasyczna
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiana problematyka archeologii egejskiej, Grecji, Rzymu i prowincji rzymskich. Dużo miejsca zajmuje tematyka dotycząca pośrednio lub bezpośrednio polskich wykopalisk, recepcji antyku w kulturze polskiej i polskich kolekcji muzealnych. Najczęściej podejmowane tematy obejmują różnorodne, na ogół nie opracowane dotąd, aspekty kultury materialnej i artystycznej, religii, osadnictwa, historii gospodarczej, społecznej i politycznej. Na równych prawach traktowane są wszystkie kategorie źródeł historycznych, a więc nie tylko archeologiczne, lecz także literackie, numizmatyczne czy epigraficzne. Mile widziane są przemyślane propozycje studentów. Od uczestników seminarium wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego i słowiańskiego oraz podstaw języka łacińskiego lub greckiego.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiana problematyka archeologii egejskiej, Grecji, Rzymu i prowincji rzymskich. Dużo miejsca zajmuje tematyka dotycząca pośrednio lub bezpośrednio polskich wykopalisk, recepcji antyku w kulturze polskiej i polskich kolekcji muzealnych. Najczęściej podejmowane tematy obejmują różnorodne, na ogół nie opracowane dotąd, aspekty kultury materialnej i artystycznej, religii, osadnictwa, historii gospodarczej, społecznej i politycznej. Na równych prawach traktowane są wszystkie kategorie źródeł historycznych, a więc nie tylko archeologiczne, lecz także literackie, numizmatyczne czy epigraficzne. Mile widziane są przemyślane propozycje studentów. Od uczestników seminarium wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego i słowiańskiego oraz podstaw języka łacińskiego lub greckiego.

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą

prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej, jej cel, metody i zakres

terytorialny i chronologiczny w zakresie szeroko rozumianej archeologii grecko-rzymskiej.

Literatura:

Zależna od wyboru indywidualnego

Efekty uczenia się:

Opanowanie umiejętności komponowania prac, referowania lektur, tworzenia spisów literatury i ilustracji, przypisów.

Ma pogłębioną wiedze na temat cywilizacji greckiej i rzymskiej (zróżnicowaną według

kryteriów geograficznych i chronologicznych) (K_W02); ma rozszerzoną wiedzę w zakresie

opisu i analizy oraz interpretacji źródeł archeologicznych, pisanych i ikonograficznych

osnoszących się do cywilizacji grecko-rzymskiej (K_W03); rozumie złożone zależności

między osiągnięciami nauk humanistycznych,

społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii grecko-

rzymskiej (K_W10); zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji

problemów badawczych z zakresu archeologii klasycznej (K_W12); zna i rozumie

zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach

naukowych w zakresie archeologii grecko-rzymskiej (K_W13); zna zasady etyki zawodu

archeologa (K_W17).

Umiejętności:

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach

archeologicznych specyficznych dla archeologii grecko-rzymskiej z wykorzystaniem

literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji

(K_U01); umie samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i

interpretować źródła archeologiczne specyficzne dla cywilizacji grecko-rzymskiej, dobierając

właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji (K_U02);

potrafi formułować problemy badawcze a także umie stawiać hipotezy badawcze i właściwie

je uzasadniać, argumentując z uwzględnieniem różnych poglądów (K_U04, K_U05); potrafi

prowadzić polemikę naukową (K_U08); umie właściwie przedstawić (w formie ustnej z

wykorzystaniem prezentacji i pisemnej) przy użyciu języka naukowego i właściwej

terminologii wyniki swoich badań w zakresie archelogii klasycznej (K_U09, K_U10, K_U11,

K_U12); umie samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do naukowego

(K_U20).

Komptencje

Student jest gotów wykorzystywać nabytą wiedzę, mając świadomość konieczności jej

konfrontowania z opiniami ekspertów (K_K01); ma świadomość niepowtarzalnej wartości

źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości, ze szczególnym

uwzględnieniem cywilizacji grecko-rzymskiej (K_K03); ma świadomość potrzeby krytycznej

oceny źródeł archeologicznych i ich interpretacji, (K_K04), zdając sobie sprawę z

konieczności analizy rozmaitych ich kategorii (K_K05); jest świadomy potrzeby

upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego (K_K07); uznaje za konieczność potrzebę samokształcenia przez całe życie

(K_K13); jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (K_K15).

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia ustne z prezentacją ilustrujące postępy pracy nad podjętym tematem będą

podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. Ocena

merytoryczna i formalna pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Monika Rekowska
Prowadzący grup: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Monika Rekowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Monika Rekowska
Prowadzący grup: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Monika Rekowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.