Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia pradziejowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-ZSPR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia pradziejowa
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium oferuje uczestnikom możliwość specjalizacji w problematyce pradziejowej (od paleolitu do wczesnej epoki żelaza) w Europie. Oferta obejmuje pełen kompleks zagadnień związanych z osadnictwem, gospodarką, w tym również eksploatacją surowców naturalnych i ich obróbką oraz wykorzystaniem, kontaktami między grupowymi; rozwojem kultury społecznej i duchowej ówczesnych społeczności. Każdy z uczestników pozna teoretyczne zasady różnych form piśmiennictwa naukowego, a następnie zastosuje je w praktyce. Chodzi tu zwłaszcza o przygotowanie sprawozdania z badań wykopaliskowych, recenzję , polemikę oraz omówienie publikacji naukowej. Pozna również zasady prezentacji własnych opracowań na forum publicznym, zarówno w środowisku naukowym , jak i dla szerszych grup społecznych.

Pełny opis:

W ciągu pierwszego roku uczestnik zajęć jest zobligowany do przygotowania referatów obejmujących najbardziej interesujące go zagadnienia, w tym kwestie źródłowe i metodologiczne, które w perspektywie mogą być istotne przy pisaniu pracy magisterskiej. Uwieńczeniem pierwszego roku pracy seminaryjnej jest ustalenie tematu i szczegółowego konspektu pracy magisterskiej, a także napisanie pracy rocznej. W drugim roku seminarium wszyscy uczestnicy prezentują rozdziały prac magisterskich lub całe prace. W trakcie zajęć mają być prezentowane najnowsze opracowania monograficzne i specjalistyczne z zakresu archeologii pradziejowej w Polsce i w Europie. Wybierający te zajęcia jako seminarium poboczne będą przygotowywać referaty i pracę roczną z wybranej problematyki pradziejowej. W toku zajęć oraz w realizowanych tematach prac rocznych i magisterskich szczególne miejsce zajmie problematyka pozycjonowania człowieka pradziejowego i jego kultury w kontekście uwarunkowań środowiskowych, do czego niezbędne będzie poznanie możliwości jakie daje współpraca interdyscyplinarna z przedstawicielami innych nauk. Uczestnicy poznają i zastosują w praktyce podstawowe zasady pisania pracy naukowej, w tym również recenzji, polemiki, omówienia, a także udziału w dyskursie naukowym. Na podstawie obserwacji , doświadczeń uczestników oraz danych prowadzącego, przedyskutowane zostaną podstawowe zasady prezentacji referatów i komunikatów naukowych, jak również publicznych wystąpień popularyzatorskich w zróżnicowanych środowiskach społecznych, włącznie z użyciem zróżnicowanych środków przekazu.

Literatura:

Literatura podstawowa zostanie podana na pierwszych zajęciach i będzie systematycznie uzupełniana w ich toku, w zależności od zainteresowań poszczególnych seminarzystów, problematyki prezentowanych referatów, a także przygotowywanych prac rocznych i magisterskich

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium będzie miał pełne warsztatowe i merytoryczne przygotowanie do pisania pracy magisterskiej z zakresu archeologii pradziejowej w Polsce i w Europie. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią uczestnikom seminarium i późniejszym archeologom prawidłowe stosowanie pojęć i terminologii w zakresie heurystyki i metodologii badawczej właściwej współczesnej archeologii i prahistorii, włącznie z odpowiednim i optymalnym ich doborem Chodzi tu zwłaszcza o samodzielny, najwłaściwszy dobór metod eksploracyjnych, systematyki i opisu źródeł, zastosowania odpowiednich metod z szeroko pojętych nauk pomocniczych archeologii. Kończący seminarium będzie miał wiedzę na temat konieczności interdyscyplinarnej analizy źródeł archeologicznych, wraz z umiejętnością krytycznego i logicznego wnioskowania w tym zakresie. Da to sposobność samodzielnego budowania hipotez badawczych wraz z ich właściwą prezentacją. Posiądzie także umiejętności związane z przygotowaniem form piśmiennictwa niezbędnych dla jego funkcjonowania w życiu naukowym: sprawozdanie z badań, recenzja, polemika, omówienie, udział w dyskusji. Uczestnik seminarium posiądzie również umiejętność odpowiedniego przekazu własnych ustaleń badawczych, jak i innych uczonych w różnych środowiskach społecznych z zastosowaniem odpowiednich technik , w zależności od sposobu przesyłu, a więc Internet, TV, radio, prasa , zarówno w j. polskim, jak i w jednym z języków kongresowych, ponieważ posiada jego znajomość na poziomie B2+. Zakres wiedzy archeologicznej i prahistorycznej przekazanej uczestnikowi seminarium , spowoduje wzrost jego świadomości o nieustannym dokształcaniu się zawodowym po ukończeniu studium, co jest konieczne dla właściwego wyboru odpowiednich decyzji w celu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego człowieka w jego wieloaspektowych uwarunkowaniach. Zdobyta na seminarium wiedza utrwali świadomość konieczności wszechstronnej ochrony źródeł archeologicznych ze względu na ich niepowtarzalny charakter i najwyższą wartość kontekstualną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe na ocenę, po uwzględnieniu ocen z prezentowanych na zajęciach referatów, pracy rocznej, rozdziałów pracy magisterskiej oraz aktywności w trakcie dyskusji; dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach w semestrze.

Na wynik końcowy bardzo istotny wpływ będzie miała ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności, które zaplanowane były w programie zajęć, jak i ostatecznych efektach nauczania. Przede wszystkim w jakim stopniu student kończący seminarium potrafi samodzielnie i krytycznie dobrać odpowiednią do tematu pracy magisterskiej literaturę oraz właściwy zasób źródeł archeologicznych. Nie mniej istotna będzie ocena opanowania podstawowych pojęć i terminologii oraz odpowiednie ich stosowanie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Manasterski
Prowadzący grup: Dariusz Manasterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.