Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia chrześcijaństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LANCH Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia chrześcijaństwa
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L6: Antropologia religii
Moduł M6: Antropologia religii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W zachodniej antropologii społecznej chrześcijaństwo przez wiele lat pozostawało poza centrum zainteresowania badaczy. Jednakże w ostatnich latach antropologia chrześcijaństwa jest prężnie rozwijającym się kierunkiem. W ramach seminarium zastanowimy się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, relacją między chrześcijaństwem a klasycznymi teoriami antropologii religii, oraz zajmiemy się analizą etnograficznych tekstów dotyczących chrześcijańskich wspólnot. W zakres seminarium wchodzą takie tematy jak relacja pomiędzy wiarą a religią, kościołem i państwem, chrześcijaństwo ewangeliczne (Pentacostalism), kwestie genderowe, konwersja, działalność misyjna, badania prowadzone w organizacjach kościelnych, objawienia i cuda, chrześcijaństwo wschodnie, pielgrzymki.

Pełny opis:

1. Antropologia i chrześcijaństwo - antropologia chrześcijaństwa

2. Co to znaczy “wierzyć”?

3. Gdzie się kończy chrześcijaństwo?

4. Znaczenie praktyk religijnych (meaning)

5. Kościoły neoprotrstanckie (część 1 i 2)

6. Konwersja religijna

7. Pielgrzymka w chrześcijaństwie

8. Monastycyzm

9. Modlitwa

10. Kościół i nacjonalizm

11. Finansowanie kościołów w Europie

12. Chrześcijaństwo wschodnie

Literatura:

• Cannell, Fenella Introdcution in: The Anthropology of Christianity. Duke University Press Books, 2006.

• Robbins, Joel, 2003 “What is a Christian: Notes Toward an Anthropology of Christianity” Religion 33(3): 191-199.

• Robbins, Joel. ‘Continuity Thinking and the Problem of Christian Culture: Belief, Time, and the Anthropology of Christianity.’ Current Anthropology 48, no. 1 (February 2007): 5–38.

• Lampe, F. 2010 ‘The Anthropology of Christianity: Context, Contestation, Rupture, and Continuity.’ Reviews in Anthropology 39, no. 1: 66–88.

• Malcolm Ruel “Christians as Believers” in ed. Michael Lambek A Reader in the Anthropology of Religion, Blackwell, 2002

• Thomas G. Kirsch “Restaging the Will to Believe; Religious Pluralism, Anti-Syncretism, and the Problem of Belief” American Anthropologist, volume 106, issue 4, 2004

• Rodney Needham “Introduction to Belief Language and Experience” in: ed. Henrietta Moore and Todd Sanders Anthropology in Theory. Blackwell 2006

• Engelke, Matthew. 2002. The problem of belief: Evans-Pritchard and Victor Turner on "the inner life". Anthropology Today 18(6), 3-8.

• Olivia Harris 2006 The eternal return of conversion. Christianity as contested domain in Highland Bolivia in: The Anthropology of Christianity. Duke University Press Book

• Engelke, Matthew Eric, and Matt Tomlinson. The Limits of Meaning: Case Studies in the Anthropology of Christianity. Berghahn Books, 2006.

• Birgit Meyer „Praise the Lord” Popular cinema and pentacostalite style in Ghana’s new public sphere. Ameroican Ethnologist vo. 31, no. 1: 92-110

• Joel Robbins 2004 The Globalisation of Pentacostal and Charismatic Christianity. Annual Review of Anthropology 33 117-143

• Andre Droogers 1994 The Normalization of Religious experience. Healing, Prophecy, Dreams and Visions In: ed. Karla Poewe. Charismatic Christianity as a global culture.

• T. Luhrmann 2004 Metainesis: how God becomes intimate in the contemporary U.S. Christianity.American Anthropologist, vol. 106: 3.

• Susan Harding 1987 Convinced by the Holy Spirit: the Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion. American Ethnologist vo. 14, no 1: 167-181

• Catherine Wanner 2003 Advocating new moralities: Conversion to Evangelicalism in Ukraine. Religion, State, Society vol. 31: 3, 273-287

• John and Jean Comaroff The Colonisation of Consciousness in: ed. Michael Lambek A Reader in the Anthropology of Religion, Blackwell, 2002

• Turner and Turner 1978 Image and pilgrimage in Christian Culture. Columbia University Press

• Marysia Galbraith 2000 On the road to Czestochowa: Rethoric and Experience on a Polish Polgrimage. Anthropological Quarterly vol.73: 2, 61-73

• Richard Irvine 2010 How to Read: Lectio Divina in an English Benedictine Monastery, Culture and Religion Vol. 11 No. 4, 395-411.

• Finke, R. and P. Wittberg (2000), ‘Organizational Revival from Within: Explaining Revivalism and Reform in the Roman Catholic Church’, Journal for the Scientific Study of Religion 39, no. 2: 154–170.

• T Luhrmann 2005 The Art of Hearing God: Ab

• Oleg Kharkhordin “Civil Society and Orthodox Christianity” Europe-Asia Studies, Vol. 50, No. 6. , 1998

• Chris Hann 2007 ‘The anthropology of Christianity per se’, Archives Européennes de Sociologie Vol. 48, No. 3, pp. 391-418

• Chris Hann and Herman Goltz 2010 Eastern Christians in Anthropological Perspective Berkeley: University of California Press.

• Csordas, Thomas J. Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization. University of California Press, 2009.

• Davie, Grace. Religion in Modern Europe: a Memory Mutates. Oxford University Press, 2000.

• Eade, John, and Michael J. Sallnow. Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. Routledge, 1991.

• Finke, Roger, and Patricia Wittberg. ‘Organizational Revival from Within: Explaining Revivalism and Reform in the Roman Catholic Church’. Journal for the Scientific Study of Religion 39, no. 2 (June 1, 2000): 154–170.

• Finke, Roger, and Rodney Stark. The Churching Of America 1776-1990. Rutgers University Press, 1993.

• Stark, Rodney. ‘Why Religious Movements Succeed or Fail: A Revised General Model’. Journal of Contemporary Religion 11, no. 2 (1996): 133.

• Coleman, Simon. ‘Do You Believe in Pilgrimage?’ Anthropological Theory 2, no. 3 (2002): 355 –368.

• Hann, Chris, and Hermann Goltz. Eastern Christians in Anthropological Perspective. University Presses of Ca, 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- posiada pogłębioną wiedzę obejmującą specyfikę przedmiotową i terminologię nauk humanistycznych i społecznych;

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej i ich subdyscyplin;

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającą na interdyscyplinarne ujęcie problemu badawczego;

- zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania różnych zjawisk kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma pogłębioną wiedzę o różnych koncepcjach opisu i interpretacji życia społecznego i kulturowego oraz normach i regułach organizujących systemy znaczeń, a także dostrzega ich dynamikę i zmienność;

- potrafi w sposób pogłębiony analizować i interpretować źródła zastane i wywołane dotyczące zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

- potrafi krytycznie analizować przyczyny i diagnozować optymalnie dobranymi metodami jakościowymi przebieg procesów i zjawisk kulturowych i społecznych, korzystając z wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;

- potrafi interpretować różne zjawiska kulturowe i społeczne, dostrzegać dylematy merytoryczne i etyczne oraz formułować własne krytyczne oceny i opinie na ich temat, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować tworząc syntetyczne podsumowania;

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w języku polskim i języku obcym;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu;

- ma umiejętności językowe w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, aktywnie i krytycznie uzupełniając interdyscyplinarne umiejętności, korzystając z różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

-Podstawową metodą dydaktyczną jest analiza współczesnych tekstów antropologicznych. Szczególną uwagę przywiązywać będziemy do relacji między etnografią a teoriami antropologicznymi. Podczas zajęć prowadząca będzie prezentować materiały własnych badań terenowych i wspólnie ze studentami zastanawiać się na możliwościami ich antropologicznej interpretacji. Dużą rolę w prowadzeniu zajęć będzie miała analiza różnego rodzaju materiałów źródłowych (zdjęć, opisów zjawisk nadprzyrodzonych, dyskusji prowadzonych w mediach)

Dużą wagę przykłada się do kreatywnego i interesującego przygotowania prezentacji ustnej. Podczas prezentacji ustnej studenci będą mieli też możliwość praktycznego moderowania dyskusji. Omówiona zostanie też forma i metodyka przygotowania eseju lub projektu badawczego

Warunkiem uczestnictwa i zaliczenia jest:

• czytanie co najmniej jednego tekstu na każde zajęcia

• przygotowanie prezentacji

• napisanie krótkiego (3000 słów) eseju.

Realizacja modułu tematycznego wymaga od studenta aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz zaangażowania. Student zobowiązany jest do czytania tekstów przewidzianych na zajęcia i do przygotowania jednej prezentacji na semestr.

Na ocenę egzaminacyjną składają się następujące elementy:

• Obecność na zajęciach 10%

• Przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo 30%

• Prezentacja ustna 20%

• Przygotowanie eseju na temat uzgodniony z prowadzącą lub projektu badawczego (c. 3000 słów) 40 %

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.