Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropolog w kinie: polski film dokumentalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAWK
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropolog w kinie: polski film dokumentalny
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L08 (od 2023): Wizualność / sztuka / technologie
Moduł L8: Antropologia wizualności i mediów
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pożądane: znajomość języka angielskiego; zaliczenie „Wstępu do antropologii wizualnej”


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości.

Pełny opis:

Definicja filmu dokumentalnego i dokumentu przysparza wielu problemów. Wbrew potocznemu rozumieniu jest on też nie tyle odzwierciedleniem „realnej rzeczywistości”, ile bywa uwikłany w różne strategie wytwarzania i nadawania autentyczności; od swoich narodzin bywał też politycznie uwikłany (M. Przylipiak). Współcześnie można mówić o antropologizacji rzeczywistości, czego film dokumentalny może być dobrym przykładem.Film dokumentalny może być zatem dobrym przykładem by zastanowić się nad konwencjami patrzenia na rzeczywistość. Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości a także różnych typów dokumentów (interwencyjny, demaskatorski, życiorys, dziennik, dok. poetycki itd.). Zastanowimy się też jakie znaczenie może mieć w filmie m.in. dźwięk, obraz i montaż. Na niektórych zajęciach przewidziana wizyta twórców przedstawianych filmów.

Literatura:

Carroll Noel, Nonfiction Film and Postmodernist Skepticism, w: D. Bordwell i N. Carroll, Post-Theory. Reconstructing Film Studies, The University of Wisconsin Press, Londyn 1996

Hendrykowski Marek, „Elementarz” – arcydzieło polskiego dokumentu, ), „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998

„Kontrapunkt”

„Kontrapunkt” poświęcony filmom dokumentalnym nr specjalny 3 (41), 9 kwiatnia 2000 „Tygodnik Powszechny”

Tadeusz Lubelski, Podglądacze, retorzy, poeci. Czy istnieje polska szkoła filmu dokumentalnego?

Rozmawia z bezdomnymi i opuszczonymi – o filmie „Oni” Ewy Borzęckiej, rozmawiają: Katarzyna Jabłońska, Anita Piotrowska, ks. Adam Boniecki i Wojciech Tochman

Kamera będzie czekała cierpliwie – z Marcelem i Pawłem Łozińskimi o projekcie KINEMATOGRAF rozmawia Tadeusz Sobolewski

Andrzej Fidyk: Chodzenie po linie

Tadeusz Pałka: Drzazga w oku

Wojciech Szumowski: Wierność widzowi – wierność prawdzie

Żadnej zabawy w dwuznaczności – z Pawłem Pawlikowskim rozmawia Tadeusz Jagodziński

Dokumentalne „hity” – oglądalność filmów dokumentalnym w Programie 1 TVP.

Dostępne: http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/41/lubelski.html

Kracauer Sigfried, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, tłum. W. Wertenstein, WAiF, Warszawa 1975 (rozdział o dokumencie)

„Kwartalnik Filmowy”

„Kwartalnik Filmowy” poświęcony w całości dokumentowi (nr 23, jesień 1998)

„Latawce”

Fragment dyskusji po projekcji filmu „Latawce” z udziałem: Beaty Dzianowicz – reżyserki; Noorii Habebi – tłumaczki; Krzysztofa Kopczyńskiego – producenta (prowadzącego dyskusję); Witolda Krassowskiego – fotosisty; Jacka Petryckiego – operatora; Jacka Szarańskiego – prowadzącego kurs filmowy w Szkole Artystycznej w Kabulu (dostępne: http://www.eurekamedia.info/img/wydarzenia/pdf/Fragment_dyskusji_Latawce.pdf

Łotman Jurij, Semiotyka filmu, tłum. J. Faryno i T. Miczka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.

Michera Wojciech,

Sztuka Opowiadania (z Andrzejem Fizykiem rozmawia Wojciech Michera), „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998

Nichols Bill, Na granicy rzeczywistości (telewizyjnej), „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998

Nichols Bill, Representing reality: issues and concepts in documentary, Indiana University Press, Bloomington 1991 (rozdzaił: Documentary Modes of Representation)

Plantinga Carl, Moving Picture and the Rethoric of Nonfiction: Two Approches, w: D. Bordwell i N. Carroll, Post-Theory. Reconstructing Film Studies, The University of Wisconsin Press, Londyn 1996

Przylipiak Mirosław, Poetyka filmu dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000 (2004).

Przylipiak Mirosław, Kino bezpośrednie 1960-1963, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Efekty uczenia się:

Student będzie miał możliwość:

- zapoznania się z wybranymi formami polskiego kina dokumentalnego oraz ważniejszymi autorami realizującymi ten gatunek twórczości filmowej

- zapoznania się z różnymi typami narracji i konstruowania filmu dokumentalnego (z uwzględnieniem specyfiki polskiej)

- zrozumienia, że film dokumentalny może być unikalnym (to nie jest kwalifikacja hierarchizująca) sposobem poznania ludzi, zjawisk społecznych, jak również współczesnej historii Polski

- rozwinięcia swoich kompetencji krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, sposoby jej przedstawiania i legitymizacji, a także krytycznej dyskusji na temat tych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne max 2 nieobecności nieusprawiedliwione). Przygotowanie do zajęć, aktywność.

Esej na temat wybranych dokumentów, bądź poruszanych problemów z odwołaniem do literatury (ok. 12000-18000 znaków).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sikora
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)