Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naród i płeć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LNIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Naród i płeć
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L09 (od 2023): Płeć / ciało / relacyjność
Moduł L1: Antropologia etniczności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć skupimy się na szeroko rozumianych związkach pomiędzy kategoriami narodu i płci. Studentki i studenci zapoznają się z klasycznymi teoriami dotyczącymi narodów i nacjonalizmów, a także poznają współczesne perspektywy badawcze wypracowane na gruncie etnologii antropologii i antropologii kulturowej oraz pokrewnych dyscyplin. Chociaż tematyka zajęć nie będzie ograniczona do kontekstu polskiego, szczególną uwagę poświęcimy badaniom prowadzonym na gruncie polskim.

Pełny opis:

Podczas zajęć, mających formę konwersatorium, skupimy się na szeroko rozumianych związkach pomiędzy kategoriami narodu i płci. Zajęcia skierowane są do studentów i studentek wszystkich lat studiów - teksty zostały dobrane w taki sposób, by umożliwić zapoznanie się z podstawowymi założeniami klasycznych teorii dotyczących narodów i nacjonalizmów, jednak w trakcie semestru będziemy sięgać po różnorodne perspektywy teoretyczne. Chociaż tematyka zajęć nie będzie ograniczona do kontekstu polskiego, szczególną uwagę poświęcimy badaniom prowadzonym na gruncie polskim. Przyjrzymy się z perspektywy antropologicznej zjawiskom, które dostrzegamy na co dzień we współczesnej Polsce. W ramach zajęć studenci i studentki przygotują w grupach mini-projekty badawcze związane z tematyką zajęć, które będą polegały przeanalizowaniu, z wykorzystaniem narzędzi etnologii i antropologii kulturowej, wybranych źródeł (np. filmy, książki, piosenki, memy, wywiady)

Sylabus z listą lektur zostanie zaprezentowany na pierwszych zajęciach. Może on zostać zmodyfikowany za zgodą osób studiujących, w szczególności w wypadku pojawienia się propozycji lektur ze strony grupy.

Literatura:

Sylabus z listą lektur zostanie zaprezentowany na pierwszych zajęciach. Może on zostać zmodyfikowany za zgodą osób studiujących, w szczególności w wypadku pojawienia się propozycji lektur ze strony grupy

Efekty uczenia się:

- Zna wybrane teorie etniczności i nacjonalizmu wypracowane na gruncie nauk społecznych. Rozumie pojęcia takie jak „etniczność”, „naród”, „nacjonalizm” i zna stanowiska wybranych badaczy na temat pochodzenia narodów.

- Rozumie podstawowe różnice w przebiegu procesów narodotwórczych w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej. Zna wybrane zagadnienia związane z przebiegiem procesów narodotwórczych i narodowościowych w Polsce.

- Zna wybrane teorie dotyczące płci kulturowej oraz roli, jaką kulturowe konstrukcje kobiecości i męskości odgrywają w dyskursach narodowych.

- Rozumie złożoność mechanizmów społecznych prowadzących do dyskryminacji i wykluczenia.

- Potrafi wziąć udział w merytorycznej dyskusji na tematy społecznokulturowe, wykorzystywać pojęcia wypracowane na gruncie etnologii i antropologii kulturowej, a także przedstawiać poglądy badaczy na wybrane tematy.

- Potrafi analizować zjawiska społecznokulturowe z wykorzystaniem narzędzi etnologii i antropologii kulturowej.

- Potrafi wygłosić prezentację i przedstawić wyniki własnych badań przeprowadzonych w formie mini-projektu grupowego.

- Jest gotów do angażowania się w działania i projekty mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji

- Jest gotów do akceptowania różnorodności światopoglądowej i odmiennych punktów widzenia w otoczeniu społecznym, a także podczas badań.

Metody i kryteria oceniania:

- Warunkiem zaliczenia jest obecność, aktywność na zajęciach i lektura tekstów (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność (maksymalnie dwie) trzeba odpracować przygotowując notatkę z tekstu omawianego na zajęciach)

- Przygotowanie w grupach i zaprezentowanie wyników miniprojektu badawczego, polegającego na przeanalizowaniu wybranych źródeł (np. filmy, książki, piosenki, memy, wywiady) z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach. Temat prezentacji musi zostać wcześniej zatwierdzony przez prowadzącą. Prezentacje odbędą się na dwóch ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kosiorowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kosiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)