Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LWEA1 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Systematyczny przegląd kierunków, szkół i teorii funkcjonujących w światowej etnologii/antropologii kulturowej od końca XIX wieku do początku XXI realizowany przez dwa semestry.

Pełny opis:

Wykład, informując o założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach, badaniach terenowych i ważniejszych publikacjach najbardziej znanych etnologów, konstruuje szeroką ramę teoretyczną, niezbędną w dalszym procesie kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

W semestrze pierwszym przybliża refleksję o odmiennościach kulturowo-społecznych od czasów antyku do powstania akademickiej antropologii kulturowo-społecznej, a następnie prezentuje antropologiczną recepcję teorii takich jak ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm, fenomenologia.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006;

Fredrik Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliege R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Thomas Hylland Ericksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Adam. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005

Adam Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009.

Adam Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987

Malewska-Szałygin Anna, Nieprzemijający urok monografii terenowych, w: Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 52-62.

Opracowania uzupełniające:

Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998;

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987;

A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973;

Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A. Paluch, Warszawa 1985;

Metody w etnologii, red. J. S. Wasilewski, L. Stomma Warszawa 1981;

Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński, Wprowadzenie: francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Umiejętności ogólne:

Student uczy się języka etnologii/antropologii kulturowej.

Umiejętność ta umożliwia mu dalsze studia na kierunku etnologia oraz sformułowanie wyników własnych badań laboratoryjnych w języku tej dyscypliny .

Umiejętności konkretne:

Student uzyskuje podstawową wiedzę o historii antropologii kulturowo-społecznej, zna i rozumie założenia teoretyczne oraz podstawowe pojęcia charakterystyczne dla głównych kierunków i szkół w etnologii. Potrafi wymienić twórców tych teorii, podać informacje o prowadzonych przez nich badaniach terenowych, publikacjach i stawianych przez nich pytaniach badawczych, w kontekście przyjętych założeń teoretycznych.

Po ukończeniu przedmiotu student przede wszystkim:

- ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma wiedzę o związkach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi naukami, zwłaszcza humanistycznymi i społecznymi oraz podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym;

- ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie metody etnograficznej;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma wiedzę o różnych koncepcjach opisu życia społecznego i kulturowego oraz o prawidłowościach tworzenia, funkcjonowania i dynamice znaczeń w różnych układach społeczno-kulturowych;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz pojęciami do diagnozowania procesów i zjawisk społeczno-kulturowych;

- potrafi zanalizować i zinterpretować zjawiska kulturowo-społeczne oraz pozycjonować je w szerokim kontekście teoretycznym i zreferować zastosowane metody badawcze;

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków, rozstrzygania dylematów merytorycznych i dobierania optymalnych narzędzi do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-kulturowych;

- posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z realizacją projektów badawczych i aktywizacyjnych (rozwojowych).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach (dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Egzamin pisemny w formie testu otwartego, sprawdzającego stopień przyswojenia treści podawanych na wykładzie oraz w zalecanych podręcznikach .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.