Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MAPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia polityczna
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L05 (od 2023): Antropologia polityczności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Pełny opis:

Wykład 1 - Zarysowuje całosciowy obraz tematów, które omawiane będą w ciągu semestru.

Wykład 2 - Korzenie antropologii politycznej w mysli nowożytnej i Oswieceniowej.

Wykład 3 - Marksizm i ewolucjonizm.

Wykład 4 - Brytyjski strukturalny funkcjonalizm w antropologii politycznej.

Wykład 5 - Szkoła Manchesterska, podejscia akcjonistyczne i procesualne w antropologii politycznej lat 40.-60. XX wieku.

Wykład 6 - Kolonializm i dekolonizacja.

Wykład 7 - "Zwrot polityczny" w antropologii po 1968 roku. Wpływ Michela Foucault na antropologię polityczną.

Wykład 8 - Teoria modernizacji, teoria systemów-swiatów i ich recepcja w antropologii politycznej.

Wykład 9 - Pojęcia dominacji i oporu w antropologii politycznej lat 80. i 90.

Wykład 10 - Antropologia socjalizmu i postsocjalizmu.

Wykład 11 - Antropologia państwa, cz. 1: od ewolucjonizmu do marksizmu lat 70.

Wykład 12 - Antropologia państwa, cz. 2: od Michela Foucault po najnowsze kierunki rozwoju subdyscypliny.

Wykład 13 - "Fragmenty antropologii anarchistycznej".

Wykład 14 - Podsumowanie.

Literatura:

Spencer, Jonathan. 2007. Anthropology, Politics, and the State: Democracy and Violence in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Vincent, Joan. 1990. Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends. Tucson: The University of Arizona Press.

---. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique. Malden: Blackwell.

Efekty uczenia się:

Umiejętności ogólne:

Student potrafi posługiwać się językiem charakterystycznym dla antropologii politycznej, zna podstawowe pojęcia, klasyfikacje i idee. Umiejętność tę może wykorzystać do pisania projektów badawczych i animacyjnych, do pisania tekstów publicystycznych, do prowadzenia relacji publicznych instytucji, do podjęcia pracy w instytucjach związanych ze strukturami władzy lokalnej i centralnej.

Umiejętności konkretne:

Student umie zaprezentować podstawowe informacje dotyczące zjawisk politycznych w perspektywie antropologicznej. Potrafi opisać wybrane teorie w filozofii politycznej od czasów nowożytnych po współczesnosć, podając autorów. Jest w stanie scharakteryzować różne metody opisu zjawisk politycznych. Umie objaśnić pojęcia takie jak kolonializm, dekolonizacja i orientalizm. Rozumie takie kategorie jak dominacja czy opór i potrafi przytoczyć przykłady społecznego oporu wraz z informacją o publikacjach, z których pochodzą. Posiada informacje umożliwiające objaśnienie pojęć takich jak wiedza/władza, rządomyślność, przemoc symboliczna oraz krótkie informacje o ich autorach. Zna podstawowe założenia teorii modernizacji i teorii systemów-swiatów, podając nazwiska autorów. Rozumie racje antropologicznej krytyki dyskursu rozwojowego oraz potrafi przytoczyć badania, które tę krytykę uzasadniają. Jest w stanie opisać z użyciem pojęć antropologicznych proces postsocjalistycznej transformacji. Potrafi objaśnić pojęcie globalizacja i pokazać jej kulturowe konsekwencje, zwłaszcza te dotyczące relacji władzy. Jest zaznajomiony z podstawami antropologicznej refleksji nad państwem.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu otwartego, obejmujący materiał zaprezentowany na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Laszczkowski
Prowadzący grup: Mateusz Laszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)