Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych polskich podróżników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2F-EH16-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych polskich podróżników
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi zagadnieniami związanymi z podróżowaniem po XIX-wiecznym Egipcie.

Historia kraju w tzw. długim wieku XIX przedstawiona zostanie w oryginalny sposób: z perspektywy Polaków – podróżników, pielgrzymów, turystów, przedsiębiorców – którzy przybyli nad Nil z różnych powodów, czasem wiedzeni chęcią zobaczenia cudów starożytnej cywilizacji, innym razem w interesach, w ramach popowstaniowych migracji, licząc na poprawę zdrowia, czy choćby po to tylko, by zapolować na krokodyle. Za podstawę źródłową posłużą przede wszystkim spisane przez Polaków wspomnienia i relacje z podróży.

Do pełnego skorzystania z zajęć potrzebna jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego. Zob. szczegółowy sylabus (Grupa nr 1 na planie zajęć).

Pełny opis:

Na zajęciach poruszymy szereg różnorodnych zagadnień: kwestię modernizacji Egiptu w pierwszej połowie stulecia, rozwój ruchu turystycznego nad Nilem, narodziny nowoczesnej archeologii i systemu ochrony zabytków. Przyjrzymy się, jak Polacy podróżowali, na jakie elementy obcej kultury zwracali uwagę, jak oceniali Egipt starożytny i współczesny im, arabski. Zwiedzimy piramidy tropem narodowego wieszcza, zajrzymy do królewskiego haremu i zobaczymy, jak wyglądało podróżowanie po egzotycznym kraju oczami kobiet.

Zob. szczegółowy sylabus (Grupa nr 1 na planie zajęć).

Literatura:

Literaturę do poszczególnych zajęć podaje szczegółowy sylabus (Grupa nr 1 na planie zajęć).

Literatura uzupełniająca

Baines John, Jaromir Malek, Wielkie kultury świata. Egipt, tłum. T. Derda, Warszawa: Świat Książki, 1996;

Brier Bob, Jean-Pierre Houdin, Tajemnica Wielkiej Piramidy rozwiązana, tłum. A. Kowalska, Warszawa: Amber, 2009;

Business of Tourism: Place, Faith and History, The, red. P. Scranton, J.F. Davidson, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007

Cambridge History of Egypt, The, vol. 2: Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century, red. W. M. Daly, Cambridge 1998

Dziekan Marek M., Polacy a świat arabski. Słownik biograficzny, Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, 1998

Edwards Iorwerth Eiddon Stephen, Piramidy Egiptu, tłum. H. Górski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1–5, red. K. Dopierała, Toruń 2003–2005;

Fagan Brian M., The Rape of the Nile. Tomb Robbers, Tourists, and Archeologists In Egypt, London: Westview Press, 1992

Goldschmidt Jr. Arthur, Biographical Dictionary of Modern Egypt, London: Scarecrow Press, 2000

Gołąbek Stefan, Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa: PWN, 1978

Kaczmarek Hieronim, Polacy w Egipcie do 1914 r., Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008;

Knopek Jacek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001;

Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników w drugiej połowie XIX wieku, wstęp i oprac. L. Zinkow, red. M. Mnikowska, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011

Lehner Mark, The Complete Pyramids. Solving the Ancient Mysteries, New York: Thames&Hudson Inc., 2001

Mahdy Christine El-, Cheops. Budowniczy Piramid, tłum. O. Zienkiewicz, Warszawa: Książka i Wiedza, 2008

Mączak Antoni, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa: Książka i Wiedza, 2001

Mitchell Timothy, Egipt na wystawie świata, przeł. E. Klekot, Warszawa: PIW, 2001

Niwiński Andrzej, Czekając na Herhora... Odkrywanie tajemnic Teb Stubramnych czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu, Warszawa: „PRO-EGIPT”, 2003

Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno–polityczne, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1986

Reid Malcolm Donald, Whose Pharaohs? Archeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I, Cairo: University of California Press, 2002

Said Edward, Orientalizm, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2005

Sajjid-Marsot Afaf Lufti as-, Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów współczesnych, tłum. Z. Landowski, Warszawa: Książka i Wiedza, 2009;

Słabczyńscy Wacław i Tadeusz, Słownik podróżników polskich, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992

Sole Robert, Uczeni Bonapartego, tłum. J. Kozłowska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2001

Śliwa Joachim, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012

Wilkinson Toby, Powstanie i upadek starożytnego Egiptu. Odzieje cywilizacji od 3000 p.n.e. do czasów Kleopatry, tłum. N. Radomski, Poznań: REBIS, 2011

Zieliński Stanisław, Mały Słownik pionierów polskich, kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci-pamiętnikarze, działacze i pisarze emigracyjni, Warszawa 1933

Zinkow Leszek, Nad Wisłą, nad Nilem... – starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do 1914 roku), Kraków: Collegium Columbinum, 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

– student posiada podstawową wiedzę na temat dziejów Egiptu w XIX w.

– student zna dzieje i kluczowe postaci emigracji polskiej w Egipcie w okresie 1798–1914

– student posiada podstawową wiedzę na temat religii i kultury islamu oraz Egiptu faraońskiego

– student orientuje się w zagadnieniach związanych z krytyką źródeł pamiętnikarskich

Umiejętności

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

– krytycznie analizować źródła pamiętnikarskie: przeprowadzać ich krytykę zewnętrzną i wewnętrzną, oceniać ich wartość informacyjną

– przeprowadzać logiczne dowodzenie na podstawie informacji źródłowych

– formułować argumenty i kontrargumenty w dyskusji w oparciu o materiał źródłowy i wiedzę pozaźródłową

Postawy

– student rozumie znaczenie badań nad przeszłością i konieczność ochrony zabytków

– w stosunku do przeszłości student wykazuje postawę badacza: dąży do odtworzenia rzeczywistości sine ira et studio, w oparciu o krytycznie analizowane źródła

– student przyjmuje postawę otwartą wobec innych kultur, rozumie konieczność ich poznawania, dąży do ich zrozumienia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć na 3 jest należyta frekwencja – student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Każdą kolejną musi odrobić; odrabianie zajęć ma formę kolokwium.

By dostać 4 lub 5, student musi spełnić dodatkowe kryteria: przygotowywać się do zajęć i brać aktywny udział w dyskusji. Oceniana będzie merytoryczna wartość wypowiedzi (w oparciu o analizowane źródła, ale też wiedzę pozaźródłową), jej forma (logiczność wywodu, poprawność językowa), a także ogólna kultura dyskusji – umiejętność formułowania argumentów i kontrargumentów, rzeczowe odnoszenie się do wypowiedzi rozmówców przy zachowaniu wzajemnego szacunku.

Student może poprawić swoją ocenę końcową w sesji egzaminacyjnej. Ocenę poprawić można o 0,5, np. z 4,5 na 5. Poprawa oceny może mieć formę kolokwium z wybranego tematu, testu pisemnego (5 pytań z ustalonej wcześniej puli) lub pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.