Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2HSRPL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna Polski
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej Polski za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla epoki średniowiecznej, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej Polski. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii Polski IX-XV wieku, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe poświęcone są różnym tematom szczegółowym w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych, takich jak kroniki, roczniki, żywoty świętych, dokumenty, księgi sądowe . Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat historii.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia i umieszczonych na stronie internetowej IH UW.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do ćwiczeń (wedle listy lektur z sylabusów). Szczegółowe warunki zaliczenia i podstawowe wymagania opublikowane są w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych (na stronie internetowej IH UW).

Literatura:

Różna dla poszczególnych grup, wedle wymagań indywidualnych sylabusów, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci dysponują pogłębioną wiedzą o epoce, lepiej analizują materiał źródłowy, wyrabiają sobie krytyczny stosunek do czytanych tekstów, sprawniej dyskutują.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ćwiczenia dokonują każdorazowej oceny stopnia przygotowania studenta do poszczególnych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.