Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki humanistyczne - filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2NHFILOZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne - filozofia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Przedmioty dla II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.

Skrócony opis:

Podczas studiów historycznych, studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami badawczymi, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk humanistycznych m.in. filozofii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając ich warsztat naukowy.

Pełny opis:

Interdyscyplinarność prowadzenia badań naukowych nie jest nowym postulatem. Do takiego otwartego na refleksję i wrażliwość nauk humanistycznych podejścia mają wdrażać studentów historii zajęcia z filozofii. W ich ramach uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami, przedmiotem badań i warsztatem naukowym filozofii, analizując teksty najważniejszych przedstawicieli filozofii polityki (Platon, Arystoteles, Cyceron, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Aleksander de Tocqueville, Georg Hegel, Karol Marks, Max Horkheimer i Theodor W. Adorno i Carl Schmitt).

Metody dydaktyczne:

Omawiane zajęcia noszą charakter konwersatorium, a co z tego wynika, podstawową metodą pracy na nich jest dyskusja, prowadzona w oparciu o lekturę tekstów wskazanych w sylabusie, krótkich źródeł rozdawanych na zajęciach, prezentowanej ikonografii lub filmu. Niektóre z tematów mogą być realizowane w formie wykładu prowadzącego zajęciach. Studenci mogą także opracowywać indywidualne lub grupowe prezentacje na zadane tematy.

Literatura:

Literatura, tak obowiązkowa, jak i zalecana, zostanie wyszczególniona przez prowadzących w sylabusach poszczególne grup.

Efekty uczenia się:

Student:

-potrafi omówić i ocenić poglądy autorów przeczytanych tekstów innych niż historia nauk humanistycznych.

-posługuje się podstawową terminologią innych niż historia nauk humanistycznych.

-rozpoznaje wspólne dla historii i wybranej nauki humanistycznej obszary zaintersowań i badań.

- potrafi uwzględnić perspektywy innych niż historia nauk humanistycznych w formułowaniu pytań i szukaniu nań odpowiedzi w badaniach historycznych.

-rozwija umiejętności pracy zespołowej w rozwiązywaniu prostych problemów badawczych.

-rozwija umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponują inne niż historia nauki humanistyczne.

-rozwija umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.

-rozwija umijęność udziału w publicznej dyskusji, w oparciu o merytoryczne argumenty z poszanowaniem opinii innych jej uczestników.

-rozumie potrzebę stosowania zasad etycznych w badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Rygor zaliczenia przedmiotu zostanie określony przez każdego z prowadzących zajęcia w szczegółowym sylabusie. Na ocenę końcową złożą się frekwencja, aktywny udział w zajęciach (dyskusja w oparciu o lekturę zadanych materiałów) i ewentualnie sprawdzian końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.