Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia historycznego (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-DEEKH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia historycznego (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej poświęcone zagadnieniu ewaluacji (kontroli stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów oraz samooceny pracy nauczyciela) na lekcjach historii w szkole podstawowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ewaluacji procesu kształcenia na lekcjach historii w szkole podstawowej. Ich tematyka obejmować będzie nie tylko umiejętność konstruowania sprawdzianów, prac i zadań (sprawdzających przede wszystkim umiejętności złożone i łączących je z wiadomościami poznanymi w czasie zajęć i na lekcjach wcześniejszych), ale także ewaluacji jako ważny element w nauczaniu, który ma przynosić informacje zarówno na temat postępów ucznia jak również stanowić wstęp do projektowania zmian w procesie planowania dalszych prac z uczniami i doskonalenia stosowanych rozwiązań dydaktycznych. Studenci będą się uczyć jak wykorzystać ewaluację w procesie diagnozowania mocnych i słabych stron uczniów, oraz stopnia osiągania założonych celów. Elementem zajęć będzie rozwijanie umiejętności dawania informacji zwrotnej uczniom wynikającej z przeprowadzonej ewaluacji, bowiem ocenianie jest jednym z elementów procesu kształcenia i jako takie nie powinno zamykać się na enigmatycznym podaniu oceny.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu zajęć student zna i rozumie:

– rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej;

– ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

– egzaminy kończące etap edukacyjny;

– sposoby konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach przedmiotu historia;

– diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście przedmiotu historia;

– potrzebę i metody strukturyzacji wiedzy;

– konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

– zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją;

– konieczność analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

– potrzebę kształtowania nawyków systematycznego uczenia się.

Umiejętności

po zakończeniu zajęć student potrafi:

– przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia;

– fachowo i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

– samodzielnie konstruować różne typy zadań;

– skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

– analizować i oceniać przydatność publikowanych arkuszy testowych i sprawdzianów.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu zajęć student gotów jest do:

– kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

– budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów;

– stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

– umacniania u uczniów zrozumienia dla konieczności ewaluacji ich osiągnięć.

Metody i kryteria oceniania:
Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.