Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój polityczny i samorządowy Rzeczypospolitej Polskiej (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-UPIS-WOS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ustrój polityczny i samorządowy Rzeczypospolitej Polskiej (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mające na celu przygotowanie merytoryczne studentów specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia do poprowadzenia lekcji z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (klasa VIII). Całość omawianej problematyki została oparta na treściach nauczania zapisanych w Podstawie Programowej z 2017 roku.

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

• wymienia podstawowe cechy demokracji odwołując się do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;

• wymienia zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;

• wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej;

• zna procedury powoływania organów władzy państwowej i samorządowej oraz tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce.

• Przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu i znaczenie opinii publicznej

Umiejętności

• omawia zasadnicze kompetencje oraz zasady powoływania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej,

• omawia na przykładzie państwa polskiego podstawowe cechy państwa demokratycznego.

• omawia kompetencje i sposób działa organów kontroli państwowej, ochrony państwa i zaufania publicznego;

• przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;

• czerpie wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonowania organów państwa i samorządu z rożnych źródeł;

• krytycznie ocenia treści zawarte w rożnych źródłach.

Kompetencje społeczne:

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy;

• dostrzega korelację między prawidłowym funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, a życiem obywateli;

• rozumie znaczenie poszczególnych instytucji dla funkcjonowania państwa demokratycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.