Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2WPPU Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do pisania prac uniwersyteckich
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia różnych form pisemnej wypowiedzi, a zwłaszcza prac o charakterze akademickim.

Pełny opis:

Zajęcia mają ułatwić przyswojenie kompetencji i sposobów pisania prac, które studenci wynieśli z edukacji szkolnej do form wymaganych i typowych dla studiów uniwersyteckich. Zajęcia, zbliżone do amerykańskiego academicwriting, poprzez ćwiczenie różnych mniejszych form tekstów przygotowują studentów do pisania prac uniwersyteckich: rocznych i licencjackich, a na dalszych etapach nauki - seminaryjnych i magisterskich. Ułatwiają wyrobienie odruchu analizowania własnego tekstu i wychwytywania jego słabych stron, np. błędów logicznych, nieadekwatnego stylu, niejasnej bądź chwiejnej terminologii, złej konstrukcji pracy, przejmowania języka źródeł historycznych. Uczą poprawnego posługiwania się polszczyzną, redagowania tekstu popularnonaukowego oraz opatrzonego aparatem krytycznym, stosowania w narracji historycznej tabel i wykresów.

Warsztaty z pisania mają charakter praktyczny. W przeciwieństwie do ćwiczeń warsztatowych nie wymagają od studenta długotrwałych i samodzielnych przygotowań, bazują natomiast na jego zaangażowaniu i intensywnej pracy podczas zajęć.

Literatura:

Zob. sylabusy do poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o typach naukowych prac historycznych (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).

2. Zna podstawowe zasady prawidłowego konstruowania wstępu i zakończenia pracy pisemnej.

3. Rozpoznaje podstawowe typy błędów logicznych w argumentacji naukowej.

Umiejętności

Student:

1. Samodzielnie tworzy krótkie teksty.

2. Samodzielnie prezentuje w wypowiedzi pisemnej streszczenie artykułu naukowego, przedstawiając pytania badawcze, argumentację autora oraz wykorzystane źródła.

3. Posługuje się podstawową terminologią nauk historycznych; ma świadomość niebezpieczeństw związanych z przejmowaniem terminologii ze źródeł historycznych.

4. Dostrzega niebezpieczeństwo przejmowania języka źródła w budowanej przez siebie narracji.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Ma świadomość swoich umiejętności w zakresie pisania prac uniwersyteckich i rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie.

2. Ma świadomość znaczenia poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie dla prawidłowego przebiegu komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszym podstawowym warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (dopuszczalne trzy nieobecności, z czego dwie należy zaliczyć). Warunki zaliczenia nieobecności na zajęciach zostały opisane w indywidualnych sylabusach. Drugim niezbędnym warunkiem jest poprawne przygotowanie wszystkich prac pisemnych wymaganych w programie. Ostateczna ocena uwzględnia wyniki z zajęć (merytoryczny udział studentów w dyskusji i pracy w grupach) oraz oceny z prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.