Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3METW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii historii
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi obszarami metodologii historii i głównymi kierunkami jej rozwoju w XX i XXI w.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

3 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć i testu/pracy pisemnej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi:

1. formułowanych w mijających dekadach przez historyków, teoretyków historii, a także filozofów koncepcji:

– możliwości poznania historycznego;

– istoty tworzonej przez historyka opowieści o przeszłości;

2. relacji między współczesnymi nurtami w filozofii a refleksją historyków;

3. relacji nauki historycznej XX i XXI i innych dyscyplin naukowych (geografia, ekonomia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, socjologia i in.);

4. obszarów badawczego zainteresowania historyków w XX–XXI w.;

5. przedmiotu (przedmiotów) refleksji historyków XX–XXI w.;

6. oddziaływania doświadczeń, szczególnie XX w., na kształt zainteresowań badawczych współczesnych historyków.

Literatura:

Spis lektur podany jest odrębnie dla każdej grupy zajęciowej.

– Anzerbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003 (i inne wydania).

– Burke P., Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000.

– Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Kraków 2012.

– Iggers G.G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2010.

– Pomorski J. Homo metahistoricus. Studium sześciu kultur poznajacych historię, Lublin 2019.

– Miś A., Filozofia współczesna: główne nurty, wyd. 5., Warszawa 2006.

– Stanford M., An Introduction to the Philosophy of History, Blackwell Publishers, Oxford 1998.

– Swianiewicz J., Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze, Toruń-Warszawa 2014.

– Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi prawidłowo posługiwać się pojęciami: metodologia historii, historiografia, mit historiograficzny, historiografia klasyczna, historiografia nieklasyczna, historia socjologizująca, historia kulturowa, historia strukturalna, historia totalna, historia globalna, „historia przeplątana” (entangled history), „wielka narracja” (grand narrative), makrohistoria, mikrohistoria, materializm historyczny, metodologia marksistowska, marksizm sowiecki, modernizm, postmodernizm, metahistoria, perspektywa postkolonialna, narratywizm, historia narracyjna, historia organizacyjna, psychohistoria, gender, perspektywa konstruktywistyczna, paradygmat, relatywizm, semiotyka;

– rozumie przyczyny narodzin na przełomie XIX i XX w. dyskusji nad istotą poznania historycznego i zna kluczowe dla nauki historycznej XX–XXI w. ujęcia zagadnienia prawdy;

– zna istotne nurty myśli historycznej XX–XXI w.;

– wskazuje nowe obszary badań nad przeszłością i narzędzia ich prowadzenia;

– potrafi objaśnić związek między nowymi ujęciami metodologicznymi w nauce historycznej i przemianami zachodzącymi w naukach humanistycznych i społecznych;

– dostrzega wpływ rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej na kształt refleksji historycznej.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru dopuszczalne są dwie nieobecności, w tym jedna nieusprawiedliwiona. Druga wymaga zaliczenia na dyżurze, trzecia – o ile nie będzie następstwem poświadczonych problemów zdrowotnych – automatycznie powoduje niezaliczenie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego, który zostanie przeprowadzony podczas ostatnich zajęć. Poza tym wymagana jest aktywność w częściach wykładu przeznaczonych na dyskusję.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska, Dobrochna Kałwa, Artur Kula, Aleksandra Kuligowska, Aneta Pieniądz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.