Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki humanistyczne – antropologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3NHANTR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne – antropologia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej). Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Pełny opis:

W ramach poszczególnych grup przeprowadzone zostaną częściowo autorskie kursy mieszczące się w powyższym, zorientowanym na podejście kulturoznawcze podejściu i zapewniające jednocześnie swoim uczestnikom względnie różnorodne spektrum ujęć i problemów.

Literatura:

Antropologia kultury, oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 4 zmienione, Wyd. UW, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi,

- wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

- podstawową terminologię nauk o kulturze

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

- stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Po zakończeniu kursu student gotów jest do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, egzamin ustny lub praca zaliczeniowa (w zależności od ustaleń prowadzącego). W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności, kolejne dwie należy zaliczyć w czasie dyżuru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.