Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki humanistyczne – filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3NHFILOZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne – filozofia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Historia filozofii Zachodu będzie naszkicowana jako dynamiczna struktura, rządząca się swoistą logiką, w której głosy kolejnych myślicieli na przestrzeni wieków wchodzą ze sobą w dialog. Poznamy najważniejsze filozoficzne problemy zaprzątające ludzi kolejnych epok i to jak wyznaczały one jej intelektualny klimat. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

ECTS 4 (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

Literatura:

Zob. sylabusy poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Efekty uczenia się:

Student zna sylwetki najważniejszych myślicieli, którzy ukształtowali filozofię Zachodu oraz najważniejsze pojęcia filozoficzne przez nich wypracowane. Rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Student zna podstawy krytycznego myślenia i umie się nim posługiwać. Zna język filozoficzny, co może być przydatne w lekturze tekstów dotyczących szeroko pojętej kultury, pracy translatorskiej, w pracy nad tekstami historycznymi. Student ma wiedzę na temat filozoficznych źródeł specyfiki zachodniej kultury co daje mu narzędzie do lepszego rozumienia współczesnego świata. Rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, ocena ciągła aktywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)