Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne – socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3NS-SOC Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne – socjologia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podczas studiów historycznych studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk społecznych np. socjologii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając tym ich warsztat naukowy.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Pełny opis:

Interdyscyplinarność prowadzenia badań naukowych nie jest nowym postulatem. Do takiego otwartego na refleksję i wrażliwość nauk społecznych podejścia mają wdrażać studentów zajęcia z socjologii. W ich ramach uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami tej dziedziny nauki m in. teorią oraz metodologią socjologii, typami więzi społecznych, wzorami działań społecznych, rodzajami kontaktów społecznych czy pułapkami społecznymi. Studenci zapoznają się na nich z klasycznymi tekstami socjologicznymi takich autorów jak m.in. Max Weber, Robert K. Merton, Anthony Giddens, Eliot Aronson, Ernest Gellner, Stanisław Ossowski czy Jerzy Szacki.

Metody dydaktyczne:

Omawiane zajęcia noszą charakter konwersatorium, a co za tym idzie, podstawową metodą pracy na nich jest dyskusja, prowadzona w oparciu o lekturę tekstów wskazanych w sylabusie, krótkich źródeł rozdawanych na zajęciach, prezentowanej ikonografii lub filmu. Niektóre z tematów mogą być realizowane w formie wykładu prowadzącego zajęciach. Studenci mogą także opracowywać indywidualne lub grupowe prezentacje na zadane tematy.

Literatura:

Literatura, tak obowiązkowa, jak i zalecana, zostanie podana przez prowadzących w sylabusach poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

-potrafi omówić i ocenić poglądy autorów przeczytanych tekstów innych niż historia nauk społecznych.

-posługuje się podstawową terminologią innych niż historia nauk społecznych.

-rozpoznaje wspólne dla historii i wybranej nauki społecznej obszary zainteresowań i badań.

-potrafi uwzględnić perspektywy innych niż historia nauk społecznych w formułowaniu pytań badawczych i szukaniu nań odpowiedzi w badaniach historycznych.

-rozwija umiejętności pracy zespołowej w rozwiązywaniu prostych problemów badawczych.

-rozwija umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponują inne niż historia nauki humanistyczne.

-rozwija umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.

-rozwija umiejętność udziału w publicznej dyskusji, w oparciu o merytoryczne argumenty z poszanowaniem opinii innych jej uczestników.

-rozumie potrzebę stosowania zasad etycznych w badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Rygor zaliczenia przedmiotu będzie określony przez każdego z prowadzących zajęcia w szczegółowym sylabusie. Na ocenę końcową złożą się frekwencja, aktywny udział w zajęciach (dyskusja w oparciu o lekturę zadanych materiałów) i ewentualnie sprawdzian końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.