Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3WBH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdefiniowane w indywidualnych sylabusach zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku z podstawami warsztatu badawczego historyka. Uwzględniają one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne, przygotowujące do samodzielnej pracy w dalszym toku studiów. Podczas zajęć student nie rozwiązuje problemów naukowych, ale uczy się procedur badawczych, zapoznaje się z podstawami warsztatu historycznego.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 45 godz. przygotowanie do zajęć, 45 godz. przygotowanie pracy pisemnej i konsultacje).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną nauki historycznej, wprowadzenie do teorii i praktyki wnioskowania historycznego oraz krytyki źródeł, a także zaznajomienie z etapami postępowania badawczego właściwego dla historii; w trakcie ćwiczeń student poznaje formy i funkcje pisarstwa historycznego, specjalistyczne wydawnictwa pomocnicze (bibliografie, słowniki itp.) opublikowane w druku lub w formie elektronicznej i ich wykorzystanie w pracy historyka, a także wybrane instytucje kultury służące zachowaniu dziedzictwa historycznego i upowszechniające wiedzę historyczną oraz możliwość wykorzystania wiedzy historycznej w różnych inicjatywach popularyzatorskich. W trakcie zajęć poznaje i testuje w praktyce metody prowadzenia kwerendy bibliograficznej, zasady gromadzenia, selekcjonowania i porządkowania informacji źródłowych i pozaźródłowych niezbędnych w procesie badawczym, sporządzania aparatu krytycznego do tekstu naukowego i popularnonaukowego. Celem zajęć jest także przekazanie norm etycznych obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji wiedzy historycznej.

Literatura:

Literatura zdefiniowana w indywidualnych sylabusach zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie przedmiot i podstawowe metody historii jako nauki, rozumie pojęcie źródła historycznego i istotę jego krytyki jako podstawy pracy badawczej oraz przebieg procesu badawczego wraz z rolą wykorzystywanych w tym procesie specjalistycznych pomocy; zna wybrane instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i sposoby korzystania z ich zasobów; wie, jaką funkcję pełnią różne gatunki pisarstwa historycznego; rozumie rolę wiedzy historycznej w różnych instytucjach i formach aktywności społecznej oraz ryzyko związane z jej nieetycznym wykorzystywaniem; zna zasady etyczne, rządzące postępowaniem badawczym historyka i ich przestrzega; umie przeprowadzić ogólną krytykę źródła oraz zaprojektować i zrealizować kwerendę bibliograficzną na określony temat, w tym przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych; wie, w jaki sposób wiedza historyczna może być wykorzystywana w różnych obszarach aktywności społecznej, jest także wyczulony na nadużycia popełniane w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest:

- poprzez bieżącą, systematyczną ocenę przygotowania studentów do zajęć i ich merytorycznego udziału dyskusji,

- za pomocą okresowych sprawdzianów pisemnych.

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu jest samodzielne przygotowanie kwerendy bibliograficznej na wybrany temat.

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności, w tym dwie do zaliczenia). Warunki zaliczenia nieobecności na zajęciach zostały opisane w indywidualnych sylabusach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Węcowski
Prowadzący grup: Maciej Mycielski, Grzegorz Myśliwski, Piotr Okniński, Aneta Pieniądz, Krzysztof Skwierczyński, Piotr Ugniewski, Katarzyna Wagner, Piotr Węcowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.