Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy wielkich epok historycznych - praca badawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3WPWE-PB Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy wielkich epok historycznych - praca badawcza
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wybrane problemy wielkich epok historycznych – praca badawcza (praca roczna z wybranej epoki historycznej) jest przedmiotem, który ma za zadanie doskonalenie przez studentów w praktyce umiejętności warsztatowych. Praca powinna mieć charakter monograficzny, być oparta o samodzielne wnikliwe badania źródłowe, o ile to możliwe w języku oryginału oraz uwzględniać aktualny stan badań naukowych, w tym, o ile istnieje taka potrzeba, dorobek historiografii w językach obcych. Student ustala temat pracy w porozumieniu z prowadzącym, a następnie samodzielnie, przy wsparciu merytorycznym prowadzącego kompletuje bibliografię i prowadzi kwerendę materiałów źródłowych i opracowań naukowych, a także przygotowuje pracę pisemną.

Pełny opis:

Wybrane problemy wielkich epok historycznych – praca badawcza (praca roczna z wybranej epoki historycznej) jest przedmiotem, który ma za zadanie doskonalenie przez studentów w praktyce umiejętności warsztatowych nabytych na przedmiotach: Wstęp do badań historycznych, Wstęp do pisania prac uniwersyteckich oraz Wybrane problemy historii starożytnej – praca badawcza oraz na ćwiczeniach epokowych, w szczególności: umiejętności z zakresu kompletowania bibliografii, prowadzenia kwerendy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa specjalistycznego, porządkowania i przeszukiwania zebranego materiału, przygotowania konspektu pracy, prowadzenia krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł, budowania spójnych i logicznych całości narracyjnych z wykorzystaniem aparatu naukowego przy zachowaniu zasad etycznych właściwych pracy historyka i w poszanowaniu prawa o własności intelektualnej.

Praca powinna mieć charakter monograficzny, być oparta o wnikliwe badania źródłowe, o ile to możliwe w języku oryginału oraz uwzględniać aktualny stan badań naukowych, w tym, o ile istnieje taka potrzeba, dorobek historiografii w językach obcych. Praca roczna powinna mieć w miarę możliwości oryginalny temat.

Student ustala temat pracy w porozumieniu z prowadzącym, a następnie samodzielnie, przy wsparciu merytorycznym prowadzącego kompletuje bibliografię i prowadzi kwerendę materiałów źródłowych i opracowań naukowych, a także przygotowuje pracę pisemną.

Literatura:

Wykorzystana literatura zależy od tematu pracy. Powinna uwzględniać źródła niezbędne do badanego zagadnienia oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

− danej epoki historycznej w kontekście zagadnień badanych w ramach przedmiotu,

− wykorzystywanej bazy źródłowej i historiografii przedmiotu badań.

Student potrafi:

− stosować zaawansowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień danej epoki,

− odczytywać źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybranym zagadnieniem dotyczącym epoki,

− stosować specjalistyczną terminologię z zakresu badań nad epoką,

− wykorzystywać dorobek historiografii,

− projektować i przeprowadzać kwerendę bibliograficzną na wybrany temat oraz dokonywać selekcji zgromadzonego materiału,

− prowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną źródła przy wykorzystaniu narzędzi nauk pomocniczych historii właściwych dla danej epoki,

− konstruować wypowiedzi pisemne o charakterze naukowym na wybrany temat z zastosowaniem aparatu krytycznego właściwego dla nauk historycznych, z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej,

Student rozumie konieczność przestrzegania w pracy norm etycznych i zasad ochrony własności intelektualnej. Potrafi samodzielnie organizować pracę i poszerzać wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy rocznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.