Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ERETZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w wykładzie nie wymaga na wstępie żadnych specyficznych umiejętności.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy historii, kultury oraz religii starożytnych Hebrajczyków, Izraelitów, Judejczyków od późnej epoki brązu do połowy II wieku p.n.e.

Pełny opis:

Wykład dotyczy historii, kultury oraz religii starożytnych Hebrajczyków, Izraelitów, Judejczyków od późnej epoki brązu do połowy II wieku p.n.e.

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

M. Liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, Warszawa 2010

I Finkelstein, N.A. Silberman, Dawid i Salomon, Warszawa 2006

Lester L. Grabbe, A history of the Jews and Judaism in the second temple period. Vol. 1, Yehud - a history of the Persian province of Judah, London 2004

Lester L. Grabbe, A history of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. vol. 2, The Early Hellenistic Period (335-175 BCE), London 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

–ma wiedzę na temat chronologii dziejów Żydów od epoki brązu do powstania Machabeuszy;

–ma wiedzę z zakresu historii politycznej, geografii i osadnictwa Hebrajczyków, Izraelitów, Żydów od późnej epok brązu do II w. p.n.e.;

–ma wiedzę na temat procesów kształtowania wspólnot etnicznych i państwowych w starożytności;

–rozumie zmiany postaw religijnych Żydów, typy religijności na przestrzeni wieków;

–zna historyczne i kulturowe uwarunkowania tła wpływającego na świat żydowski.

Umiejętności

– potrafi charakteryzować główne problemy badawcze z zakresu historii politycznej oraz dziedzictwa kulturowego Żydów w starożytności;

– potrafi wskazać procesy akulturacji, asymilacji na przykładzie wspólnot żydowskich w starożytności;

– poprawnie stosuje pojęcia określające instytucje żydowskie i zjawiska historii Żydów;

– dostrzega wpływ czynników pozanaukowych (politycznych, religijnych) na interpretację faktów i procesów historycznych z historii Izraela.

Kompetencje społeczne

– rozumie formatywną rolę starożytności dla dalszych dziejów Żydów;

– rozumie wartość różnorodności religijnej wewnątrz wspólnoty;

– rozumie interdyscyplinarność badań nad dziejami i kulturą Żydów;

– rozumie procesy wpływające na kształtowanie postaw ksenofobicznych i antysemickich.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie frekwencji (dopuszczalne są dwie nieobecności) oraz wyników końcowego testu, obejmującego materiał wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.