Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i nowożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-SZSRN-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i nowożytności
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Pełny opis:

Zob. "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat bazy źródłowej do badania Żydów w okresie średniowiecza i nowożytności;

- ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania ludności żydowskiej w strukturach państwa stanowego;

- ma wiedzę na temat funkcjonowania instytucji żydowskich i zakresu ich działalności;

- ma wiedzę dotyczącą relacji między ludnością żydowską a nieżydowskim otoczeniem.

Umiejętności

- umie powiązać historię Żydów z dziejami państw, w których Żydzi zamieszkiwali, dostrzega miejsce, jakie zajmują Żydzi w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym;

- prawidłowo analizuje teksty źródłowe;

- posługuje się odpowiednimi pojęciami dotyczącymi dziejów Żydów w okresie średniowiecza i nowożytności;

- samodzielnie korzysta z literatury dotyczącej dziejów Żydów w okresie średniowiecza i nowożytności.

Kompetencje społeczne

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– rozumie średniowieczną i nowożytną genezę niektórych stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów;

– rozumie średniowieczną i nowożytną genezę niektórych instytucji żydowskich, dostrzega ciągłość niektórych procesów w historii Żydów, ale też ma świadomość pojawiania się procesów, zjawisk i instytucji nowych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.