Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi pod zaborami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZPZ-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi pod zaborami
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł historycznych, literackich i etnograficznych dotyczących przeszłości Żydów pod zaborami;

- ma wiedzę dotyczącą zróżnicowania położenia i funkcjonowania ludności żydowskiej w poszczególnych zaborach;

- dostrzega interdyscyplinarność i wielowątkowość badań dziejów i kultury Żydów w tym okresie;

- posiada szczegółową wiedzę na temat wybranych aspektów historii i kultury Żydów.

Umiejętności

- potrafi dokonać wieloaspektowej krytyki źródeł o charakterze urzędowym, literackim, etnograficznym, itd.;

- potrafi ocenić wartość rozmaitych źródeł do poznania dziejów i kultury Żydów;

- umie analizować i interpretować zróżnicowane materiały źródłowe;

- jest w stanie budować spójne wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów i właściwie dobierać argumenty na poparcie swoich tez.

Kompetencje społeczne

– potrafi dyskutować i prowadzić spór naukowy na podstawie źródeł historycznych;

– prezentuje wysoki poziom krytycyzmu wobec treści źródeł i literatury naukowej;

– dostrzega uwarunkowania polityczne i ideologiczne historiografii dotyczącej dziejów Żydów w XIX wieku;

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Aleksandra Oniszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.