Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZSL2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest udzielenie jego uczestnikom pomocy w trafnym wyborze tematu przyszłej pracy dyplomowej, zaznajomieniu się z literaturą przedmiotu, zebraniu materiałów źródłowych, właściwej ich selekcji i gruntownej analizie, wreszcie w sporządzeniu odpowiedniego planu rozprawy i jej napisaniu w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalnym.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest udzielenie jego uczestnikom pomocy w trafnym wyborze tematu przyszłej pracy dyplomowej, zaznajomieniu się z literatura przedmiotu, zebraniu materiałów źródłowych, właściwej ich selekcji i gruntownej analizie, wreszcie w sporządzeniu odpowiedniego planu rozprawy i jej napisaniu w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalnym. Podczas zajęć student rozwija swoje zainteresowania naukowe i przygotowuje się do napisania pracy licencjackiej, wykorzystując wszystkie ćwiczone w toku studiów umiejętności. Pod kierunkiem promotora dokonuje wyboru tematu, formułuje pytania badawcze, planuje i przeprowadza poszukiwania źródłowe, poznaje i krytycznie omawia opracowania naukowe dotyczące epoki, którą się zajmuje. Uczestniczy w inicjowanych przez kierownika seminarium dyskusjach o ważnych dla historiografii publikacjach naukowych. Prezentuje samodzielnie zebrane źródła i wynikające z ich analizy wnioski. Pod dyskusję uczestników seminarium poddaje zarówno kwestie merytoryczne, jak i metodologiczne. Uczy się rzeczowej obrony własnych poglądów oraz formułowania opinii na temat wystąpień koleżanek i kolegów.

Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami oraz kompetencjami językowymi (ważne w przypadku seminariów z historii powszechnej).

Szczegółowe informacje na temat zakresu treści i problematyki seminarium znajdują się w indywidualnych sylabusach prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Ma podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów danej epoki historycznej.

2. Ma podstawową wiedzę na temat właściwych dla danej epoki źródeł.

3. Zna dorobek głównych nurtów historiografii dla wybranych aspektów danej epoki historycznej.

Umiejętności

Student:

1. Stosuje metody krytyki źródeł historycznych.

2. Samodzielnie zbiera i porządkuje źródła i opracowania naukowe do tematu pracy dyplomowej.

3. Samodzielnie przygotowuje ustne wystąpienie dotyczące tematu pracy dyplomowej.

4. Samodzielnie formułuje tezy pracy dyplomowej i argumentuje na ich rzecz.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Ocenia poziom własnych kompetencji w zakresie warsztatu historycznego.

2. Jest świadom konieczności stałego poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych.

3. Posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty pracy na seminarium w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane są na bieżąco,

podczas dyskusji i prezentacji.

Jedną z metod wykorzystywanych do tego celu jest samodzielnie przygotowane przez studenta wystąpienie, najczęściej związane z tematem pracy licencjackiej. Jest ono przedmiotem dyskusji całej grupy i oceny ze strony kierownika seminarium. Omawiana jest zarówno sama prezentacja (konstrukcja i styl wypowiedzi, jasne formułowanie myśli, unikanie dygresji), jak i poruszana w niej problematyka.

Prowadzący moderuje i ocenia na bieżąco dyskusję, zwracając uwagę na umiejętność kulturalnej i rzeczowej polemiki, formułowania bezstronnej i pozbawionej emocji ocen, sposób zwracania się do oponentów i reagowania na krytykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Urszula Kosińska, Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.