Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzamin z historii cywilizacji Europy średniowiecznej (blok: Cywilizacja Europy Średniowiecznej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2CESEG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Egzamin z historii cywilizacji Europy średniowiecznej (blok: Cywilizacja Europy Średniowiecznej)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Cywilizacja Europy średniowiecznej", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA: samodzielne przygotowanie się do zaprezentowania w wypowiedzi ustnej wiedzy o cywilizacji europejskiej w średniowieczu w zakresie objętym programem bloku oraz na podstawie dodatkowych lektur monograficznych (podanych przez egzaminatora na początku semestru); wykazanie kompetencji w zakresie samodzielnej krytycznej analizy źródeł historycznych różnego rodzaju (pisanych, ikonograficznych i materialnych), umiejętności rekonstrukcji i krytycznej analizy dorobku historiografii epoki średniowiecznej oraz syntetycznego formułowania uzyskanych w ten sposób wiadomości.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez egzaminatora.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student

• ma ugruntowaną pogłębioną wiedzę na temat zagadnień poruszanych w ramach Bloku tematycznego „Cywilizacja Europy średniowiecznej”.

• rozumie specyfikę dyskursu naukowego w mediewistyce i zasady konstruowania wypowiedzi w dyskusji naukowej.

2. Umiejętności

Student

• potrafi samodzielnie selekcjonować, gromadzić i krytycznie analizować wiedzę nabywaną na podstawie samodzielnej i grupowej lektury oraz analizy źródeł i literatury przedmiotu; ustosunkować się do poglądów innych badaczy w zakresie postawionego przed nim problemy badawczego z zakresu historii cywilizacji europejskiej w średniowieczu.

• potrafi samodzielnie przedstawić genezę, przebieg i skutki wydarzeń i procesów historycznych odpowiadających na postawione przed nim problemy badawcze.

• na podstawie analizy zgromadzonych wiadomości umie syntetycznie formułować własne wnioski i logicznie je uzasadnić.

3. Kompetencje społeczne

Student

• potrafi prowadzić dyskusję, wykorzystując nabytą wiedzę.

• rozumie znaczenie samokształcenia w procesie zdobywania i utrwalania wiedzy.

• uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

• docenia i szanuje tradycje i dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.