Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczność żydowska w dawnej Rzeczypospolitej (blok: Historia i kultura Żydów w Polsce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HKZSPOL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Społeczność żydowska w dawnej Rzeczypospolitej (blok: Historia i kultura Żydów w Polsce)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia i kultura Żydów", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są dziejom Żydów w dawnej Rzeczypospolitej

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest najważniejszymi zagadnieniom dotyczącym historii Żydów w dawnej Rzeczypospolitej. W czasie zajęć omawiane będą teksty źródłowe dotyczące funkcjonowania instytucji samorządu żydowskiego (gmina, rabinat, bractwa, sejmy żydowskie), żydowskich nurtów religijnych i filozoficznych (frankizm, chasydyzm, haskala), a także przejawów niechęci wobec Żydów (literatura antyżydowska, pogromy, oskarżenia o mord rytualny i profanację hostii).

Zajęcia będą miały formę dyskusji nad tekstami źródłowymi. Wszystkie teksty źródłowe studenci otrzymają w formie elektronicznej.

1. (23.02.2015) zajęcia wstępne

2. (2.03.2015) gmina żydowska

Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia, oprac. A. Jakimyszyn, Kraków 2005, s. 19-109 (do podziału)

3. (9.03.2015) rabinat

Shulman Nisson E., Authority and Community. Polish Jewry in the Sixteenth Century, New York 1986, s. 102-176 (do podziału)

4. (16.03.2015) bractwo dobroczynności

Pinkas bractwa pogrzebowego i dobroczynnego w Zamościu, wyd. E. Kupfer, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” nr 1, 1951, s. 55-80

5. (23.03.2015) sejmy żydowskie

protokół posiedzenia sejmu Żydów litewskich z 1623

6. (30.03.2015) działalność ekonomiczna Żydów

pamiętnik Mojżesza Wassercuga

7. (13.04.2015) literatura antyżydowska

Sebastian Miczyński, Zwierciadło Korony Polskiej. Urazy ciężkie i utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów ..., Kraków 1618

8. (20.04.2015) oskarżenia o mord rytualny

Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995, s. 130-141 (Wyrok w sprawie o mord rytualny w karczmie Zachalicha pod Zasławiem z 1747 r.)

A. Michałowska, Konsekwencje posądzenia Żydów płockich o dokonanie mordu rytualnego /1754/ (materiały z archiwum Szymona Dubnowa), „Almanach Historyczny” 3 (2001), s. 197-202

9. (27.04.2015) oskarżenia o profanację hostii

J. A. Kmita, Proces sprawy Bocheńskiey z Żydami o Nayświętszey Eucharystiey Sakrament od Żydow u świętokradźców kupiony y cudownie okazany. Przytym Dekret Króla J.M. iako Żydzi bezbożni iawnie przekonani y z Bochni dla tego wygnani. Kronikarzom potrzebny, bm. 1602

10. (4.05.2015) konwersje

J. Goldberg, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim, [w:] „Społeczeństwo staropolskie” 4 (1986), s. 195-248

J. Goldberg, Ha-mumarim be-mamleket Polin-Lita [Converted Jews in the Polish Commonwealth], Jerozolima 1985, s. 73-98 (Appendix I-VI)

11. (11.05.2015) pogromy Żydów w połowie XVII w.

Natan Hanower, Jawein Mecula, [w:] Kroniki, opisy i elegie hebrajskie z czasów Chmielnickiego, wyd. M. Bałaban, „Ruś” I (1911) z. 1 s. 46-63, z. 2 s. 152-176, z. 3 s. 284-300, z. 4 s. 397-412

12. (18.05.2015) frankizm

Księga Słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka. oprac. J. Doktór, Warszawa 1997, t. 1, s. 27-64

13. (25.05.2015) chasydyzm

Księga ku chwale Baal Szem Towa. Sefer Sziwchej Habeszt, oprac. J. Doktór, Kraków-Budapeszt 2011, s. 42-141 (do podziału)

14. (1.06.2015) haskala

Salomon Majmon, Autobiografia, t. 1, Warszawa 2007, s. 52-123, 144-200 (do podziału)

15. (8.06.2015) zajęcia podsumowujące

Literatura:

patrz rubryka „zakres tematów”

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student będzie posiadał podstawową wiedzę dotyczącą historii Żydów w dawnej Rzeczypospolitej oraz będzie w stanie samodzielnie korzystać z literatury i tekstów źródłowych dotyczących omawianej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.