Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HR-WP-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego i/lub angielskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych interpretacji rosyjskich dziejów, które w XIX i XX w. sformułowali historycy rosyjscy, a także badacze reprezentujący inne historiografie, ze szczególnym uwzględnieniem historyków polskich. Podczas zajęć omawiane będą także czynniki – naukowy, światopoglądowy, polityczny – które wpływały na poglądy historyków. Podczas zajęć porównywane będą także różne interpretacje rosyjskich historii formułowane w różnym czasie i przez różnych historyków. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ujęcia, które zostały upowszechnione w społeczeństwach.

Szczegółowy opis wykładu znajdzie się w sylabusie umieszczonym przez prowadzących

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione koncepcje najznamienitszych historyków rosyjskich, reprezentujących najważniejsze szkoły historyczne na temat ojczystych dziejów: Wasilija Tatiszczewa, Michała Szczerbatowa, Mikołaja Karamzina, Michała Pogodina, Mikołaja Ustriałowa, Sergiusza Sołowjowa, Dymitra Iłowajskiego, Wasilija Kluczewskiego, Michała Pokrowskiego, Borysa Grekowa i in. Na zajęciach omówione zostaną ich poglądy na – kluczowe dla nauki rosyjskiej historycznej od początku jej istnienia – kwestie: genezy Rusi, genezy państwa moskiewskiego, relacji państwa moskiewskiego i ziem ruskich pozostających poza jego granicami do czasu rozbiorów Rzeczypospolitej oraz Rusi Czerwonej oraz relacji państwa moskiewskiego i Rosji wobec zachodniej Europy. Zagadnienia omawiane będą w porządku problemowym.

Omówione zostaną czynniki, które legły u podstaw formułowanych przez historyków poglądów: 1) naukowe (odkrycia źródeł, doskonalenie metod badawczych, oddziaływanie koncepcji filozoficznych i szkół historycznych), 2) pozanaukowe (wydarzenia polityczne, przemiany społeczne, dominująca ideologia państwa i in.).

Zob. zakres tematów w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura zostanie zamieszczona w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po zakończeniu zajęć student:

– zna zagadnienia z dziejów Rosji wzbudzające szczególne zainteresowanie badaczy w przeszłości i współcześnie;

– zna dzieła historiograficzne i historiozoficzne, które kształtowały obraz dziejów Rosji w XIX i XX w.;

– zna najważniejsze koncepcje rosyjskich dziejów sformułowane w XIX i XX w. w historiografiach rosyjskiej, polskiej i innych;

– rozumie znaczenie tekstu historiograficznego, tekstów publicystycznych, literackich, jako źródeł do badań mentalności.

Umiejętności. Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi omówić najważniejsze wizje rosyjskich dziejów XIX–XXI w.;

– wskazuje przyczyny różnic w interpretacji rosyjskich dziejów: metodologiczne, historiozoficzne, światopoglądowe, polityczne, narodowe;

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu zajęć student:

– rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy, a zarazem krytycznej lektury prac dotyczących historii Rusi, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Imperium Rosyjskiego;

– dostrzega znaczenie znajomości różnych stanowisk interpretacyjnych;

– prezentuje postawę szacunku dla innych poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej, zobacz sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.