Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HS-AJJ17-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia adresowane są do studentów studiów magisterskich kierunków humanistycznych

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą historii Polski pierwszej połowy XX wieku. Poświęcone są przede wszystkim społeczno-kulturowym skutkom upowszechniania się kina. Analiza filmów fabularnych, recenzji filmowych, dyskusji prasowych o roli kina i filmu, wspomnień twórców i widzów pozwoli także na obserwację przemian społecznych, gospodarczych i obyczajowych zachodzących na ziemiach polskich w interesującym nas okresie czasu.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszone zostaną następujące problemy:

1. Czy kamera może pokazać prawdę? O walorach i słabościach filmu jako źródła historycznego.

2. Społeczne funkcje filmu przed I wojną światową.

3. Dla narodowej mobilizacji. Film propagandowy w czasie wojny z bolszewikami.

4. Społeczno-kulturowe skutki udźwiękowienia filmu.

5. Film historyczny dwudziestolecia międzywojennego.

6. Ekranizacje literatury pięknej.

7. Płeć, wiek i pochodzenie społeczne w filmie polskim dwudziestolecia międzywojennego.

8. Instytucja gwiazdy filmowej.

9. Krytyka twórczości kinematograficznej w dwudziestoleciu międzywojennym.

10. Film społecznie zaangażowany.

11. Kinematografia polska po 1945 r. – zmiana czy kontynuacja?

Metody dydaktyczne:

Główną metodą dydaktyczną stosowaną podczas zajęć będzie dyskusja, podczas której studenci powinni wykazać się umiejętnością twórczego wykorzystania zadanej literatury do krytycznego omówienia postawionego problemu bądź analizy źródła (często głównie filmowego). W ramach przygotowania do zajęć studenci będą więc nie tylko regularnie czytać, ale też oglądać filmy, dostępne w większości w Internecie. Każdy (przynajmniej raz) będzie miał także szansę przygotowania krótkiego wystąpienia (mini referatu).

Literatura:

Literatura obligatoryjna podawana będzie na zajęciach z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Literatura uzupełniająca:

J. Bocheńska, Polska myśl filmowa do roku 1939, Wrocław-Warszawa-Kraków 1974

M. Giżycki, Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, Warszawa 1989

B. Gierszewska, Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995

M. Guzek, Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918, Bydgoszcz 2014

M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Film w Poznaniu: 1896-1945, Poznań 1990

M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

W. Leszczyński, Kościół i film. Z problematyki stosunku Kościoła katolickiego do filmu w latach 1895-1987, Warszawa 1990

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015

A. Madej, Mitologie i konwencje: o polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994

W. Otto, Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego Poznań 2007

P. Witek, Kultura – film – historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005

E. Zajiček, Poza ekranem: kinematografia polska 1918-1991, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studentka/student:

WIEDZA:

- zna kluczowe etapy rozwoju kina na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku,

- zna podstawowe wynalazki i udoskonalenia techniczne, których skutkiem było upowszechnienie się kina i filmu fabularnego,

- zna podstawowe zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, które w istotny sposób wpływały na rozwój środków przekazu na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku;

UMIEJĘTNOŚCI;

- ocenia przydatność filmu fabularnego jako źródła historycznego i wykorzystuje je w badaniach nad historią społeczną,

- charakteryzuje skutki społeczno-kulturowe wzrastającej na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku popularności filmu fabularnego,

- charakteryzuje poglądy ówczesnych intelektualistów na funkcje społeczne kina;

KOMEPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest otwarta/y na wykorzystywanie w badaniach historycznych nowych, nietypowych źródeł historycznych,

- docenia znaczenie środków masowego przekazu dla kształtowania wzorców i stereotypów społecznych,

- rzeczowo i z poszanowaniem zdania innych uczestniczy w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- frekwencja – max. 3 nieobecności, z czego dwie należy zaliczyć (forma zaliczenia do ustalenia)

- aktywny udział w dyskusji potwierdzający przygotowanie do zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.