Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca zaliczeniowa (blok Historia wojskowości)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HWPZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca zaliczeniowa (blok Historia wojskowości)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Temat, literatura i zakres pracy pisemnej są ustalane indywidualnie z prowadzącym pracę. Pracę można pisać pod kierunkiem dowolnego naukowca z Instytut Historycznego zajmującego się historią wojskowości

Pełny opis:

Zajęciach bloku „Historia wojskowości” są skierowane przede wszystkim do studentów:

- interesujących się dziejami wojen i wojskowości Polski i powszechnej;

- dążących do poszerzenia swojej wiedzy na poniżej wymienione tematy;

- zafascynowanych nowymi metodami (głównie audiowizualnymi) prezentacji batalii i kampanii wojennych;

- pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat analizy i typologii źródeł do historii wojskowości;

Temat, literatura i zakres pracy pisemnej są ustalane indywidualnie z prowadzącym pracę.

Literatura:

Podstawowe źródła:

1. P. Aigner, Krótka nauka o pikach i kosach, Warszawa 1794

2. M. Bielski, Sprawa rycerska, Kraków 1569

3. M. Chrzanowski, O wojnie partyzanckiej, Paryż 1835

4. Pisma do wieku i spraw J. Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. I-II, Kraków 1880-1881

5. S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937

6. H. Lubomirski, Informacja i przestroga de statu wojska, wyd. K. Piwarski, PHW, t. VI, t. I, Warszawa 1933

7. L. Mierosławski, Instrukcja powstańcza, wyd. E. Halicz, Warszawa 1958

8. J. Naronowicz-Naroński, Budownictwo wojenne, Warszawa 1957

9. Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831, wyd. B. Pawłowski, t. I-V, Warszawa 1931-1935

10. Regulamin piechoty, kawalerii i artylerii wraz z instrukcją dla powstańca i służbą obozową, Paryż 1846

11. J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wyd. T. M. Nowak, Warszawa 1987

12. Volumina Legum, t. I-VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859-1860

13. Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648-1696, wyd. J. Wimmer, SMHW, t. IV-IX, cz. 1, 1958-1962

14. J. Woliński, Sposób i porządek obrony Rzptej podczas wojny tureckiej, PHW, t. II, cz. I, 1930

15. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. IV-X, opr. Z. Spieralski, J. Wimmer, T.M. Nowak, Warszawa 1961-1968

16. C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995

17. Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów źródłowych, Poznań 1985.

18. Wojna obronna Polski 1939 r. Wybór źródeł, red. E.J. Kozłowski, Warszawa 1968

19. Powstanie Warszawskie. Wybór dokumentów, t. I-VI, wyd. E. Kozłowski, P. Matusak, T. Rawski, Warszawa 1997-2003

20. H. Jomini, Zasady sztuki wojennej, Warszawa 1966

Podstawowa literatura:

1. Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1966

2. J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa 1975

3. T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 (obecnie reprint)

4. M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (obecnie reprint)

5. K. Górski, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.

6. K. Górski, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894

7. K. Górski, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902

8. J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978

9. A.F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959

10. A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego; w: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. I, Poznań 1962

11. S. Krakowski, Polska sztuka wojenna w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII- XIII w.); „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej”, t. II, Warszawa 1956

12. Polska technika wojenna do 1500 r., pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994

13. Z. Kaczmarczyk i S. Weyman, Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1958

14. Z. Spieralski, Obrona potoczna, Warszawa 1960

15. M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2005

16. M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985

17. B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957

18. J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

19. Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w., pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2002

20. M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

21. R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2003

22. H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2004

23. J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717, Warszawa 1956

24. M. Nycz, Geneza reform skarbowo-wojskowych sejmu niemego (Studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697-1717), Poznań 1938

25. Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej, pod red. J. Muszyńskiej, Kielce 2001

26. Od armii komputowej do armii narodowej (XVI-XX w.), pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, t. I-III, Toruń 1998-2005

27. T.M. Nowak, Polska technika wojenna XVI-XVIII w., Warszawa 1970

28. E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957

29. L. Ratajczyk, Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788- 1792, Warszawa 1975

30. K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981

31. Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. I-II, pod red. T. Rawskiego, Warszawa 1994

32. S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983

33. Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975

34. W. Kwaśniewicz, 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym, Warszawa 1990

35.W. Kwaśniewicz, Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego, Warszawa 2005

36. J. Orzechowski, Dowodzenie i sztaby, Warszawa 1974

37. T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009

38. B. Szyndler, „Z ziemi włoskiej do Polski”. Historia Legionów Polski 1797-1807, Warszawa 2009

39. W. Tokarz, Wojska polsko-rosyjska 1830-1831, t. I-II, Warszawa 1993

40. W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego (1815-1830), Piotrków 1917

41. S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983

42. L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000

43. A. Chwalba, Józef Piłsudski historyk wojskowości, Kraków 1993

44. B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1966

45. J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 r., Warszawa 1989

46. K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976

47. B. Miśkiewicz, Program rozwoju nauki historyczno-wojskowej w Polsce, Poznań 1976

48. B. Miśkiewicz, O metodyce badań historyczno-wojskowych, Poznań 1961

49. S. Herbst, Historia wojskowa: treść, dzieje, metodyka, metodologia, „Zeszyty Naukowe WAP”, Seria Historyczna I, nr 2/12, Warszawa 1958

50. G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca pisemna więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Jarosław Czubaty, Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca pisemna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.