Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajecia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2OS-17GSZEL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajecia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film w warsztacie historyka
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajecia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film w warsztacie historyka.

Zajęcia o charakterze okołoseminaryjnym poświęcone są aspektom metodologicznym analizy źródeł fikcji literackiej i filmowej w warsztacie historyka. Podstawą analizy będą przede wszystkim same źródła literackie oraz filmowe (głównie film fabularny). Jako podstawę teoretyczną przyjmiemy kilka wybranych praz z zakresu metodologii źródeł tego typu.

Pełny opis:

Tematem podstawowym zajęć jest wykorzystanie źródeł o charakterze fikcyjnym – literatura piękna i film fabularny – w warsztacie historyka. Czy tego typu źródła są w ogóle przydatne w badaniach historycznych? Jakiego typu pytania badawcze należy w tym przypadku zadać źródłu, by było ono wiarygodne? Z jakiego rodzaju źródłami należy je skonfrontować? Czy poezja może być przydatna dla rekonstrukcji danej epoki historycznej, czy też może wiarygodna i przydatna jest wyłącznie powieść realistyczna? Czy mogą być przydatne źródła im towarzyszące, jak np. plakaty reklamujące film? Jaką rolę w badaniach odgrywa film dokumentalny – czy jest on źródłem w pełni wiarygodnym? W jakim stopniu film dokumentalny jest kreacją artystyczną twórcy? Te pytania stanowią punkt wyjścia dla wszystkich tematów zajęć.

Wstępem dla zajęć będzie przyjrzenie się podstawom metodologicznym i teoretycznym wykorzystania źródeł fikcji literackiej i filmowej w badaniach historycznych.

Podany niżej wybór tytułów literatury pięknej oraz filmów to wyłącznie moja propozycja. Uczestników zajęć zapraszam do zgłaszania własnych dezyderatów w ramach poniżej podanych gatunków literackich i filmowych.

Przykładowe tytuły

1a.Literatura fantastyczno-naukowa XIX i XX wieku: Mary Shelley Woolstonecraft, Jules Verne, bracia Strugaccy, Philip K. Dick, St. Lem.

1b.Film sci-fi: Stanley Kubrick, 2001 odyseja kosmiczna

2a.Literatura sensacyjna XIX i XX wieku: Arthur Conan Doyle, wybrany autor/autorzy współcześny/i

2b.Film sensacyjny (kryminalny): wybrane tytuły

3.Powieść i film obyczajowy XIX i XX w.: np. Lalka B. Prusa lub Ziemia Obiecana Reymonta, powieści G. Flauberta, filmy obyczajowe okresu PRL

4.Poezja romantyczna XIX w. (polska lub obca)

Inne gatunki i tytuły zgodnie z dezyderatami uczestników.

5.Powieść i film historyczny: Imię róży (powieść i film)

Szczegóły w opisach grupy w konkretnych cyklach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane są w formie seminaryjnej, podczas których analizie zostają poddane źródła filmowe i literatury pięknej. Analiza przeprowadzana jest w formie dyskusji.

Literatura:

DZIEŁO LITERACKIE JAKO ŹRÓDŁO HISTORYCZNE. Pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego.

W arszawa 1978. Spółdzielnia W ydawnicza „Czytelnik”, ss. 386, 2 nlb. „Z prac Instytutu Badań Literackich PAN”.

2. Jerzy Maternicki: Literatura piękna w nauczaniu historii, PWN, W-wa, 1963

3. Jerzy Kmita: O kulturze symbolicznej, COMUK, W-wa,

4. Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod. red. JanaPomorskiego, wyd. UMCS, Lublin, 1990,

5. Marek Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

6. G. Szelągowska, Film w warsztacie historyka

, „Kwartalnik Historyczny” 2008, CXV, 1.

7. M. Ferro, Kino i historia, tłum. T. Falkowski, PWN, Warszawa 2011.

8. P. Witek, Kultura – Film – Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005.

9. Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

10. S. Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzywanowa, W. Werenstein, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi przeprowadzić krytykę wewnętrzną źródeł fikcji literackiej i filmowej. Umiejętnie stawia pytania badawcze by ocenić wiarygodność takich źródeł i zdecydować, dla jakich pytań źródło takie jest wiarygodne. W miarę potrzeb naukowych, potrafi także przeprowadzić krytykę zewnętrzną źródeł fikcji literackich i filmowych. Umiejętnie wprowadza inne źródła, które należy skonfrontować z powieścią i filmem fabularnym.

Metody i kryteria oceniania:

-Obserwacja i ocena zaangażowania studentów na zajęciach

-Ocena poziomu merytorycznego wypowiedzi

- Ocena uczestnictwa w zajęciach

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (maks. 3 nieobecności), aktywny udział w zajęciach, poziom merytoryczny wypowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szelągowska
Prowadzący grup: Grażyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.