Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia okołoseminaryjne. Literatura staropolska jako źródło historyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2OS-19UAUG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia okołoseminaryjne. Literatura staropolska jako źródło historyczne
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania: autentyczne zainteresowanie kulturą i literatura staropolską ora znajomość języka źródeł (staropolszczyzny i łaciny) wystarczająca do analizy źródeł.

Skrócony opis:

Zajęcia okołoseminaryjne dla studentów na II poziomie kształcenia, uzupełniające wiedzę oraz umiejętności magistrantów o nowe metody i źródła.

Przedmiot fakultatywny na studiach stacjonarnych 2 stopnia.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza źródeł literackich pomijanych w tradycyjnym modelu kształcenia historyków w IH UW oraz pokazanie studentom możliwości krytycznego wykorzystywania literatury pięknej w badaniach mentalności i komunikacji społecznej.

Literatura:

Wykaz literatury wymaganej do zaliczania zajęć zostanie sporządzony dopiero po ukonstytuowania się grupy, weryfikacji zainteresowań oraz możliwości warsztatowych uczestników zajęć oraz ustaleniu realnego zakresu tematycznego.

Wykaz literatury zalecanej do poszczególnych zagadnień podano w sylabusie zajęć.

Sylabus z wykazem literatury do poszczególnych tematów zostanie przekazany uczestnikom zajęć w wersji elektronicznej po zakończeniu zapisów. Znajomość źródeł jest obligatoryjna, znajomość opracowań fakultatywna.

Efekty uczenia się:

Student poznaje metody krytycznej analizy tekstów literackich, oducza się naiwnego czytania literatury i traktowania przekazu literackiego, jako lustrzanego odbicia rzeczywistości, poznaje różne środowiska kulturotwórcze funkcjonujące w dawnej Rzeczypospolitej oraz mechanizmy obiegu literatury w różnych środowiskach społecznych..

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest znajomość na bieżąco źródeł i opracowań do poszczególnych tematów oraz aktywność na zajęciach. Premiowane będzie wygłoszenie krótkiego wprowadzenia do tematu zajęć.

Dopuszczalna jest nieobecność na dwu zajęciach w semestrze. Pozostałe należy zaliczyć na dyżurach dydaktycznych lub pisemnie (w postaci krótkiego omówienia zagadnień poruszanych na pominiętych zajęciach przesłanego mailem) w uzgodnionych z prowadzącą terminach.

Cztery nieobecności (bez względu na powód) oznaczają rezygnację z zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.