Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SN17-DHPR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Mile widziane jest, aby uczestnicy zajęć ukończyli wcześniej konwersatorium poświęcone dydaktyce historii w szkole ponadpodstawowej (program podstawowy).

Skrócony opis:

Zajęcia będące częścią programu specjalizacji nauczycielskiej na II stopniu studiów w Instytucie Historycznym, przeznaczone dla studentów realizujących program tej specjalizacji. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy w szkole lub poza nią z uczniami realizującymi na lekcjach historii program rozszerzony w szkołach ponadpodstawowych.

Przedmiot fakultatywny, realizowany na studiach stacjonarnych.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowujące studentów do pracy w klasie z programem rozszerzonym z historii w szkole ponadpodstawowej. Ich tematyka skupia się na takich elementach jak analiza zapisów w podstawie programowej, standardów egzaminu maturalnego CKE, czy poszczególnych arkuszy maturalnych oraz na takich tematach jak ćwiczenie z uczniami umiejętności analizowania źródeł czy pisania wypracowań. Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności organizowania zajęć z przyszłymi maturzystami (w szkole i poza nią – kursy i korepetycje), dobierania odpowiednich źródeł (materiału ikonograficznego i kartograficznego) do ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa (ogólna):

– M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

– E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008

– Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2004

- Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2003,

- Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005,

- J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993,

– Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa (wiele wydań)

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym;

- zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii;

- zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji problemowej;

- zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji;

- hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

- systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

- charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich zastosowanie w procesie nauczania – uczenia się;

zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych w programie rozszerzonym.

Umiejętności

- samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji;

- porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej;

- dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;

- dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

- prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki multimedialne i technologię informacyjną;

- przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat;

- formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych;

- planuje swoją pracę dydaktyczną.

Kompetencje społeczne

- dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów;

- ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się;

- prezentuje postawę szacunku wobec uczniów;

- rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności procesu nauczania;

- współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

- posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.