Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca zaliczeniowa (blok "Świat nowożytny")

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNW-PZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praca zaliczeniowa (blok "Świat nowożytny")
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagane jest formalne zaliczenie studiów I stopnia (licencjackich). Dla studentów IHUW - obowiązkowe zaliczenie zajęć warsztatowych z historii średniowiecza, pożądane - uczestnictwo w zajęciach bloku tematycznego w IHUW "Cywilizacja Europy średniowiecznej"..

Skrócony opis:

Praca pisemna na wybrany temat z zakresu tematyki bloku; realizowana pod kierunkiem wybranego samodzielnie tutora na dowolnym etapie realizacji całego bloku.

TREŚCI KSZTAŁCENIA: zaprezentowanie w postaci pracy pisemnej, której forma zostanie uzgodniona z opiekunem naukowym (np. artykuł naukowy lub esej problemowy), nabytej wiedzy z zakresu dziejów nowożytnych, uzupełnionej o wiedzę nabytą w wyniku samodzielnych lektur źródłowych i monograficznych, a przy tym wykazanie nabytych kompetencji w zakresie krytycznej analizy źródeł historycznych, jak też umiejętności wykorzystania dorobku dotychczasowej historiografii badanego zagadnienia oraz syntetycznego formułowania uzyskanych wiadomości i wyciągniętych wniosków; samodzielny wybór tematu pracy sprzyjać ma rozwijaniu przez studenta własnych zainteresowań.

Szczegółowy opis znajdzie się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym

Pełny opis:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura do poruszanego w pracy zaliczeniowej zagadnienia będzie uzgadniana z prowadzącym.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

1. Wiedza

Student

• ma ugruntowaną pogłębioną wiedzę na temat wybranego z zagadnień poruszanych w ramach Bloku tematycznego „Świat nowożytny”

• rozumie specyfikę dyskursu naukowego i zasady konstruowania wypowiedzi w dyskusji naukowej (opartej na wiedzy)

2. Umiejętności

Student

• potrafi selekcjonować, gromadzić, i krytycznie analizować wiedzę nabywaną w toku samodzielnej lektury oraz analizy źródeł i literatury przedmiotu, jak też ustosunkować się do poglądów innych badaczy w zakresie postawionego sobie problemu z dziedziny historii nowożytnej

• potrafi samodzielnie przedstawić genezę, przebieg i skutki wydarzeń i procesów historycznych

• na podstawie analizy zgromadzonych wiadomości umie syntetycznie formułować własne wnioski i logicznie je uzasadnić.

3. Kompetencje społeczne

Student

• potrafi samodzielnie planować i prowadzić badania dotyczące problematyki związanej z własnymi zainteresowaniami, a następnie nadać dokonanym ustaleniom i wyciągniętym wnioskom formę zdyscyplinowanej pisemnej wypowiedzi naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na stopień, według kryteriów ustalanych indywidualnie przez osobę prowadzącą, zatwierdzana przez koordynatora bloku w momencie zaliczania całego cyklu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca pisemna więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Urszula Augustyniak, Konrad Bobiatyński, Michał Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca pisemna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.