Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Imperium Rosyjskiego w XVIII-XIX w. (blok: Historia Rosji) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-IRXVIII-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Imperium Rosyjskiego w XVIII-XIX w. (blok: Historia Rosji) K1
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład ogólnouniwersytecki, w równym stopniu mogą zeń korzystać studenci wszystkich kierunków studiów na UW.

Wykład obowiązkowy dla studentów Historii wybierających specjalizację Blok rosyjski


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii imperium rosyjskiego od czasów Piotra I do końca panowania Katarzyny II. Podejmuje zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury i idei.

Pełny opis:

Wykład dotyczyć będzie przede wszystkim politycznych dziejów Rosji w od początków panowania Piotra II (koniec XVII w. ) do końca Katarzyny II. Obejmie kwestie związane z powstaniem Imperium Piotra I ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, ale też projektu modernizacyjnego, następnie krótkiego osłabienia pozycji w tzw. epoce „dworskich burz”, wreszcie dalszego rozwoju w czasach Katarzyny II. Omówiona zostanie rola Rosji w podstawowych dla Europy wydarzeniach: wojnie północnej, o sukcesję polską, wojnach rosyjsko-tureckich, wojnie siedmioletniej, Rewolucji Francuskiej. Szczególne miejsce pragnę poświęcic omówieniu kwestii polskiej w polityce rosyjskiej XVIII w. Z problemów wewnętrznych przedstawiona zostanie m. in. modernizacja administracji państwowej, ewolucja relacji społecznych, wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze (kwestia kozacka, bunty ludowe, osadnictwo cudzoziemskie), sprawy tworzenia opinii o Rosji na Zachodzie (np. stosunki Katarzyny II z luminarzami Oświecenia). Zostanie też omówiony stan badań nad epoką z uwzględnieniem zarówno prac starszych, ale wciąż wartościowych czy istotnych dla tworzenia się wielu mitów związanych z epoką, podobnie jak i najnowsze kierunki badań.

Przewidywane tematy wykładów:

• Piotr I - wytyczanie nowych kierunków

• Piotr I - budowa imperium

• Reformy czasów Piotra I.

• Epoka „dworskich burz” - od Katarzyny I do Anny Iwanowny

• Panowanie Elżbiety I

• Piotr III i pierwsze lata Katarzyny II

• Polityka wewnęrzna Katarzyny II

• Polityka zagraniczna Rosji

• Na drodze do rozbiorów – sprawa polska w politycze Katarzyny II

• Społeczeństwo i gospodarka Rosji w XVIII w

• Kultura Rosji w XVIII w.

• Wykład podsumowujacy i pisemny sprawdzian kończący

Literatura:

1. Acton Edward, Russia. Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej, Warszawa 2013

2. Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji i ZSRR, Warszawa 2003 (lub wczesniejsza praca Bazylowa, Historia Rosji)

3. Heller Michaił, Historia imperium rosyjskiego, KiW

4. Pipes Richard, Rosja carów, Warszawa 2007.

5. Riasanovsky Nicholas V. i Steinberg Mark D., Historia Rosji, Kraków 2009.

6. Serczyk W., Piotr I Wielki (dowolne wydanie)

7. Serczyk W. Katarzyna II (dowolne wydanie)

8. Serczyk W. , Kultura rosyjska w XVIII w.

9. Wójcik Z., Dzieje Rosji, PWN

Inne ciekawe pozycje będą podawane sukcesywnie w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów student:

• Zna podstawową faktografię z zakresu treści omawianych na wykładzie. Słuchacz powinnien zdobyć wiedzę o sytuacji państwa rosyjskiego w XVIII w, zwłaszcza o jego sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, momentach przełomowych.

• Zna terminologię wykorzystywaną do opisu wybranych aspektów dziejów Rosji od końca XVII do końca XVIII XX w.

• Przedstawia w ujęciu chronologiczno – problemowym rozwój form działania, zakres kompetencji i przeobrażenia najważniejszych rosyjskich instytucji ustrojowych, uwzględniając uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne.

• Rozumie skutki wielkiego skoku politycznego i cywilizacyjnego Rosji w XVIII w., który wytworzył sytuację żywotną do dziś, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowej pozycji Imperium.

• Przede wszystkim – zachęcił się do czytania o Rosji i zgłebiania jej tradycji politcznej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie stanowi warunek niezbędny. Można opuścić max. 2 wykłady. Ostatni wykład kończy się krótkim (ok. 30 min.) pisemnym kolokwium (odpowiedź na pytanie otwarte z zakresu tematyki wykładu). W sytuacjach szczególnych (większa liczba nieobecności) możliwe jest ustne kolokwium na temat lektury uzgodnionej z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.