Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielonarodowe Imperium - wybrane zgadnienia etniczne, religijne, kulturowe: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-WIKOZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielonarodowe Imperium - wybrane zgadnienia etniczne, religijne, kulturowe: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji) K1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone dziejom Kozaczyzny (zarówno dońskiej jak też zaporoskiej) związanej z Państwem Moskiewskim/Imperium Rosyjskim od jej powstania do wieku XVIII. Mają formę dyskusji nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi powstania i ewolucji środowisk kozackich na pograniczu stepowym do momentu ich podporządkowania administracji carskiej (Don) lub likwidacji (Ukraina).

Pełny opis:

Na zajęcia zostaną omówione i przedyskutowane zagadnienia związane z genezą kozactwa na pograniczu moskiewsko/litewsko-tatarskim/stepowym, ich ewolucją z watah koczujących na stepach w społeczności prowadzące tryb życia osiadły, formą organizacji życia wewnętrznego, strukturą społeczną, działalnością polityczną i wojskową. Ważnym problemem będzie też stosunek i polityka władz państwowych (Moskwa/Rosja i Rzeczpospolita) wobec Kozaków. Podczas zajęć ich uczestnicy zapoznają się z fragmentami (tłumaczonymi) tekstów historiograficznych i źródłowych poświęconych tej tematyce, a będących podstawą do dyskusji na wskazany problem. Wszystko ma nie tylko poszerzyć ich wiedzę na temat początków i rozwoju obu środowisk kozackich ale również doskonalić umiejętności dyskutowania, konstruktywnej krytyki poglądów historiografii na wybrany temat oraz analizowania problemów i syntetyzowania wiedzy na ich temat.

Literatura:

Literatura (jako uzupełnienie tekstów):

- N. Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011

- M. Hruszewski, History of Ukraine-Rus', vol. 7-9, Edmonton 1999-2005

- М. П. Астапенко, Донские казаки 1550-1920, Ростов-на-Дону 1992

- П. Н. Краснов, История войска Донского. Картины былого Тихого Дона, Москва 2007

- В.П. Водолацкий, А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян, Казачий Дон: очерки истории и культуры, Ростов-на-Дону 2005

- В. Брехуненко, Козаки на степовому кордоні Європи, Київ 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

- historię kozactwa dońskiego i zaporoskiego od początków do końca wieku XVIII, zależności pomiędzy tymi środowiskami i ich zależnością od świata osiadłego

- metody krytyki źródeł i wnioskowania historycznego

- źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad dziejami Kozaczyzny dońskiej i zaporoskiej, polityki polskiej i rosyjskiej wobec nich

- terminologie związaną z tematyką zajęć

Umiejętności

Student potrafi:

- ocenić stan badań nad dziejami obu środowisk kozackich

- integrować wiedzę historyczną i innych dyscyplin naukowych – geografia i socjologia

- prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników badań oraz poglądów historyków, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

- oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji

- prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach. Jedna nieobecność nie musi być zaliczana. Każda kolejna powoduje, że również wszystkie muszą być zaliczone na dyżurze. Również pierwsza z nich. Zaliczenie może mieć formę rozmowy z prowadzącym lub pracy pisemnej na zadany temat związany z tematyka zajęć;

- aktywny w nich udział, rozumiany jako przygotowanie się do nich pod kierownictwem prowadzącego i udział w dyskusji na zajęciach (w razie obaw przed publicznym wypowiadaniem się uczestnik może przygotować dwie prace pisemne poświęcone wybranym wspólnie z prowadzącym zagadnieniom omawianym podczas zajęć);

- prowadzący zastrzega sobie prawo zadania podczas zajęć pracy domowej w postaci prezentacji multimedialnej (max 10 minut) lub pracy pisemnej (3600 – 7200 znaków – 2-4 strony). Ocena będzie liczyła się do oceny końcowej.

Ocena końcowa składa się z oceny wystawianej przez prowadzącego oraz samooceny każdego z uczestników zajęć popartej dwoma logicznymi argumentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.