Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizje przeszłości: Ruś-Wielkie Księstwo Moskiewskie-wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-WPKB-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wizje przeszłości: Ruś-Wielkie Księstwo Moskiewskie-wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji) K1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych interpretacji rosyjskich dziejów, które w XIX i XX w. sformułowali historycy rosyjscy, a także badacze reprezentujący inne historiografie, ze szczególnym uwzględnieniem historyków polskich. Podczas zajęć omawiane będą także czynniki – naukowy, światopoglądowy, polityczny – które wpływały na poglądy historyków. Podczas zajęć porównywane będą także różne interpretacje rosyjskich historii formułowane w różnym czasie i przez różnych historyków. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ujęcia, które zostały upowszechnione w społeczeństwach.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione koncepcje najznamienitszych historyków rosyjskich, reprezentujących najważniejsze szkoły historyczne na temat ojczystych dziejów: Wasilija Tatiszczewa, Michała Szczerbatowa, Mikołaja Karamzina, Michała Pogodina, Mikołaja Ustriałowa, Sergiusza Sołowjowa, Dymitra Iłowajskiego, Wasilija Kluczewskiego, Michała Pokrowskiego, Borysa Grekowa i in. Na zajęciach omówione zostaną ich poglądy na – kluczowe dla nauki rosyjskiej historycznej od początku jej istnienia – kwestie: genezy Rusi, genezy państwa moskiewskiego, relacji państwa moskiewskiego i ziem ruskich pozostających poza jego granicami do czasu rozbiorów Rzeczypospolitej oraz Rusi Czerwonej oraz relacji państwa moskiewskiego i Rosji wobec zachodniej Europy. Zagadnienia omawiane będą w porządku problemowym.

Omówione zostaną czynniki, które legły u podstaw formułowanych przez historyków poglądów: 1) naukowe (odkrycia źródeł, doskonalenie metod badawczych, oddziaływanie koncepcji filozoficznych i szkół historycznych), 2) pozanaukowe (wydarzenia polityczne, przemiany społeczne, dominująca ideologia państwa i in.).

Literatura:

Literatura podstawowa.

Podczas zajęć omawiane będą wybrane fragmenty prac:

Татищев В.Н., История Российская, т. 1–3, Москва–Лениниград 1962–1964.

Ломоносов М., Древняя Российская история, Санктпетербург 1766.

Karamzin M., Historya państwa rossyiskiego, t. 1–4, Warszawa 1824–1825.

Погодин М., Изследования, замечания и лекции о русской истории, т. 4–6, Москва 1850–1857.

Устрялов Н., Русская история, т. 1–2, Санктпетербург 1837–1839.

Соловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. 1–4, Москва 1959–1960.

Ключевский В.О., Курс русской истории, ч. 1–2, Москва 1904–1906.

Покровский М.Н., Русская история с древнейших времен, в: idem, Изобранные произведения, кн. 1, Москва 1966.

Grekow B., Ruś Kijowska, Warszawa 1955.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po zakończeniu zajęć student:

– zna zagadnienia z dziejów Rosji wzbudzające szczególne zainteresowanie badaczy w przeszłości i współcześnie;

– zna dzieła historiograficzne i historiozoficzne, które kształtowały obraz dziejów Rosji w XIX i XX w.;

– zna najważniejsze koncepcje rosyjskich dziejów sformułowane w XIX i XX w. w historiografiach rosyjskiej, polskiej i innych;

– rozumie znaczenie tekstu historiograficznego, tekstów publicystycznych, literackich, jako źródeł do badań mentalności.

Umiejętności. Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi omówić najważniejsze wizje rosyjskich dziejów XIX–XXI w.;

– wskazuje przyczyny różnic w interpretacji rosyjskich dziejów: metodologiczne, historiozoficzne, światopoglądowe, polityczne, narodowe.

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu zajęć student:

– rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy, a zarazem krytycznej lektury prac dotyczących historii Rusi, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Imperium Rosyjskiego;

– dostrzega znaczenie znajomości różnych stanowisk interpretacyjnych;

– prezentuje postawę szacunku dla innych poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

Metody i kryteria oceniania:

– Obecność na zajęciach – dopuszczalna liczba nieobecności: 3.

Student ma obowiązek wykazać się znajomością zagadnienia omawianego na zajęciach, na których nie był obecny podczas indywidualnej rozmowy z prowadzącą.

– Przygotowanie do zajęć – znajomość lektur.

– Udział w dyskusji.

Prowadząca poda każdemu studentowi informację o proponowanej ocenia na przedostatnich zajęciach. W sytuacjach szczególnych ocena zostanie wystawiona na podstawie indywidualnej rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.