Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1HKCHSRED Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Tematem zajęć będą związki pomiędzy państwem i Kościołem średniowiecznym, a szczególnie długi proces układania się wzajemnych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską i władcami świeckimi. Interesować nas będzie tzw. walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. Dużo miejsca poświęcimy reformie Kościoła nazwanej od imienia papieża Grzegorza VII „gregoriańską” oraz przenikaniu jej idei do państwa Piastów.

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. zakres tematów w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym. Studenci będą otrzymywać także lektury indywidualne.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student: analizuje teksty źródłowe dotyczące historii Kościoła w średniowieczu

Student zna w stopniu pogłębionych główne problemy historii Kościoła w średniowieczu.

Student zna podstawowe terminy i pojęcia, związane z Kościołem średniowiecznym.

Student rozpoznaje główne nurty historiografii XIX i XX w. zajmującej się historią Kościoła średniowiecznego, orientuje się we współczesnych prądach badań nad tym tematem.

Student potrafi analizować źródła proweniencji kościelnej, zna ich specyfikę i rozpoznaje główne typy źródeł kościelnych.

Student potrafi korzystać z podstawowych typów pomocy naukowych, związanych z historią Kościoła średniowiecznego.

Student potrafi prowadzić dyskusję z wykorzystaniem wyników własnych badań i poglądów autorów literatury przedmiotu oraz samodzielnie formułować płynące z niej wnioski.

Jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów.

Student jest gotowy do ciągłej oceny i weryfikacji poziomu własnej wiedzy z zakresu historii Kościoła średniowiecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności

Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w konwersatorium, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie EWENTUALNYCH prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Prowadzący grup: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.