Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między wierszami źródeł administracyjnych i aktów prawnych – perspektywy badawcze oraz techniki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-MWZAAP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Między wierszami źródeł administracyjnych i aktów prawnych – perspektywy badawcze oraz techniki pracy
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę opracowań.


Zajęcia okołoseminaryjne w roku akademickim 2020/2021

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są zwłaszcza dla tych studentów, którzy planują uwzględnić w swych pracach dyplomowych XIX-wieczne akty prawne lub dokumenty wytworzone przez administrację. Oba typy źródeł bywają niekiedy postrzegane jako pozbawione dynamiki i nieoferujące historykowi wielkich możliwości poza wskazówkami przy ustalaniu faktografii. Bliższa lektura z wykorzystaniem nowego podejścia do takich źródeł, w postaci np. ustaleń socjologii czy socjologii prawa otwiera szersze perspektywy badawcze. Celem zajęć będzie nie tylko przybliżenie bogactwa możliwości związanych z analizą tych kategorii źródeł, ale również zaproponowanie konkretnych technik pracy. Integralnym elementem zajęć będzie lektura XIX-wiecznych manuskryptów, wspólne wyjście do archiwum i samodzielna praca ze źródłami. Zajęcia będą miały zatem również charakter praktyczny.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są zwłaszcza dla tych studentów, którzy planują uwzględnić w swych pracach dyplomowych XIX-wieczne akty prawne lub dokumenty wytworzone przez administrację; nie jest to jednak warunek konieczny.

Zarówno ustawodawstwo, jak i dokumenty administracyjne bywają niekiedy postrzegane jako źródła pozbawione dynamiki i nieoferujące wielkich możliwości badawczych dla historyka poza wskazówkami przy ustalaniu faktografii. Bliższa lektura takich źródeł, z wykorzystaniem nowego podejścia np. w postaci ustaleń socjologii czy socjologii prawa otwiera szersze perspektywy badawcze. Nowsze ustalenia w tym zakresie wskazują bowiem, że działania administracji w praktyce nie polegają jedynie na implementacji odgórnych wytycznych – zjawiskiem stałym jest uwikłanie administracji w rozmaite konflikty normatywne. Z punktu widzenia badań nad przeszłością przydatne może być również zrozumienie zjawiska pluralizmu prawnego i trwałości społecznych nawyków w konfrontacji z nowymi regulacjami prawnymi.

Celem zajęć będzie nie tylko przybliżenie bogactwa możliwości związanych z analizą tych kategorii źródeł, ale również zaproponowanie konkretnych technik pracy. Integralnym elementem zajęć będzie lektura XIX-wiecznych manuskryptów, wspólne wyjście do archiwum i samodzielna praca ze źródłami. Zajęcia będą miały zatem również charakter praktyczny.

Przedmiot do wyboru, z grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych - 1 ECTS, 60 godz. przygotowanie do zajęć- 2 ECTS, 30 godz. przygotowanie referatu - 1 ECTS).

Literatura:

Literatura podana w rubryce: „Zakres tematów” w sylabusie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna w stopniu pogłębionym specyfikę źródeł aktowych i prawnych do dziejów XIX w., w tym zwłaszcza metody krytyki tych źródeł; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania; potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne do dziejów XIX w., potrafi prowadzić krytykę źródeł aktowych wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii; potrafi ocenić poziom własnej wiedzy, umiejętności i samodzielnie je poszerzać.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi obecność, przygotowanie do zajęć w oparciu o zalecone źródła i literaturę przedmiotu, aktywny udział w ćwiczeniach oraz przygotowanie referatu w oparciu o źródło na interesujący studenta temat. Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności na zajęciach, druga i trzecia nieobecność wymaga zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.