Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanistyka przeszłości − teoria i praktyka interdyscyplinarnych badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K3-HP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Humanistyka przeszłości − teoria i praktyka interdyscyplinarnych badań historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy metodologii historii 3104-L3METW
Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie zajęć „Wstęp do badań historycznych” i „Podstawy metodologii historii” (lub przedmiotów ekwiwalentnych).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w terenie

Skrócony opis:

Przeszłość jest przedmiotem zainteresowania w szeroko rozumianej humanistyce, jak i naukach społecznych. Efektem zwrotu historycznego są badania poświęcone nie tylko kulturze pamięci i reprezentacjom przeszłości, ale także rekonstrukcji wydarzeń, analizie zjawisk historycznych oraz pisarstwa historycznego. Zajęcia poświęcone są analizę tych badań pod kątem teoretycznych ram, metod, sposobów argumentacji, wreszcie refleksji na temat warsztatu historycznego i sposobów korzystania z dorobku historiograficznego. Sposoby konceptualizacji przeszłości, historii i historiografii w projektach badawczych, artystycznych i kulturze popularnej będą punktem wyjścia do określenia miejsca i roli badań historycznych we współczesnym świecie.

II stopień, studia stacjonarne. Przedmiot do wyboru, z grupy: Teoria badań historycznych.
4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie projektu).

Pełny opis:

Zajęcia, których celem będzie poznanie i analiza badań nad przeszłością prowadzonych w naukach humanistycznych i społecznych, oraz tekstów kultury kształtujących współczesną świadomość historyczną. Kolejne zajęcia będą poświęcone realizacjom badawczym i artystycznym, których analiza pozwoli na określenie znaczeniowe historii, jej różnorodnych problematyzacji i sposobów użytkowania. Dzięki pogłębionej analizie i inspiracjom teoretycznym, studenci będą mieli na celu wypracowanie własnych koncepcji określających relację między naukami historycznymi, humanistyką (i naukami społecznymi) oraz szeroko rozumianą kulturą.

Zajęcia mają charakter projektu badawczego, który przebiegać będzie w trzech równoległych wymiarach:
1. pogłębianie wiedzy z zakresu metodologii/teorii historii, nauk humanistycznych i teorii kultury;
2. pracy badawczej nad problematyzacją tematu i opracowaniem projektu badań. Uczestnicy zajęć będą samodzielnie wybierać nurt badań lub zjawisk kulturowych do dalszej analizy, problematyzować go, układać harmonogram badań i prezentować przebieg pracy na kolejnych spotkaniach;
3. eksperymentowania z formą komunikacji interdyscyplinarnej. Studenci będą rozwijać umiejętności budowania meta-refleksji i argumentów interdyscyplinarnych.

Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie tekstu naukowego, głównym kryterium oceny będzie przebieg realizacji tego zadania.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:
- związki między historią a innymi dyscyplinami nauk (humanistyką przeszłości);
- możliwości zastosowania osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej;
- sposoby wykorzystywania wiedzy o przeszłości w tych procesach politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie.

Student potrafi:
- integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych;
- śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych;
- samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze;
- rozwijać zainteresowania oraz kierować własną karierą zawodową;
- udzielać wsparcia innym osobom w tym zakresie.

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy o przeszłości w kształtowaniu tożsamości współczesnych wspólnot lokalnych, regionalnych, religijnych, narodowych, ponadnarodowych i innych; ma pogłębioną̨ świadomość́ znaczenia historii dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na rożnych poziomach oraz roli historyka w tym procesie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, pisemnych zadań (platforma Kampus) i prezentacji wybranego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.