Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Historia archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-HA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Historia archiwów
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykazuje zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: archiwum odbiorcy i wystawcy, archiwum kancelarii okresu księgi wpisów, archiwum jako odrębna instytucja o specyficznych kompetencjach, archiwa na ziemiach polskich w XIX w.-Królestwo Polskie, zabór pruski, austriacki, archiwa w Polsce Niepodległej, archiwa PRL.

Pełny opis:

Wykaz tematów:

1. Omówienie podstawowej literatury dotyczącej funkcjonowania, zasobów oraz korzystania z nich w polskich i zagranicznych archiwach i bibliotekach.

2. Geneza funkcjonowania archiwów w I Rzeczypospolitej ( miejsce, zasoby, personel, zasady korzystania); omówienie istniejących konstytucji sejmowych dt. zasobów archiwalnych I Rzeczypospolitej .

3. Omówienie zasobów AGAD w Warszawie oraz Archiwów Państwowych zawierających m.in. księgi grodzkie i ziemskie poszczególnych ziem i województw.

4. Archiwa kancelarii królewskiej- znaczenie Metryki Koronnej i Litewskiej w badaniach nad dziejami I Rzeczypospolitej ( omówienie zasad sporządzania ksiąg wpisów oraz sigillat).

5. Archiwa podworskie, magnackie oraz kościelne i ich znaczenie dla dziedzictwa narodowego ( omówienie specyfiki tych archiwów i zasad korzystania z nich).

6. Archiwa hetmańskie, regimentarskie i inne wojskowe w epoce nowożytnej I Rzeczypospolitej ( omówienie zasobów i specyfiki tych archiwów na przykładzie archiwum Sieniawskich, Potockich i Radziwiłłów.

7. Polonica na ścianie wschodniej I Rzeczypospolitej ( omówienie akt znajdujących się w archiwach i bibliotekach w Rydze, Wilnie, Mińsku, Moskwie, Sankt-Petersburgu, Kijowie oraz Lwowie wraz z pokazem wybranych akt pochodzących z tych jednostek)

8. Polonika w archiwach i bibliotekach zachodniej Europy ( HHuStA, Kriegsarchiv w Wiedniu, Archives Nationales , Bibliothèque Nationale de France oraz Archives du Ministère des Affaires Etrangères w Paryżu, Riksarkivet w Sztokholmie; Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin).

Literatura:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym w oprac. D.Lewandowskiej, Warszawa 2008.

Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator w oprac. M.Dębowskiej, Kielce 2002.

B.Smoleńska, T.Zielińska, Archiwa prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwa magnackie); w: Archeion”, t.59, 1973, s. 67-86.

D.Matelski, Straty polskich dóbr kultury w wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII wieku oraz próby ich restytucji; w:”Archeion”, t.106, Warszawa 2003, s. 118-138.

J.Karwasińska, Archiwum skarbowe dawnej Rzeczypospolitej; w: Straty Archiwów i Bibliotek Warszawskich, cz.1, Warszawa 1957.

A.Kulecka, Archiwum Państwowe w Wilnie ( 1922-1939); w: Archeion, t. 115, Warszawa 2014, s.283-334.

K.Łopatecki, Źródła dotyczące ziem Rzeczypospolitej szlacheckiej w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t.17, Warszawa 2008.

R.Jankowski, Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX w.; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t.XIII, Warszawa 2001; s.131-168.

K.Syta, Dokumentacja wojskowa w archiwach hetmanów koronnych; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t.XIII, Warszawa 2001, s. 51-67.

J.Woliński, Źródła do Historii Polski w Haus-Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu; w: Archeion, t.28, Warszawa 1958, s.131-157.

W.Stępniak, Archiwa rodowe w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t. 8, Warszawa 1997, s.5-7.

N.Cariowa, Archiwa dotyczące wojskowości w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t. 8, Warszawa 2008, s. 113-117.

M.Nagielski, K.Bobiatyński, Źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie rządów Wazów i „królów rodaków” w archiwum książąt kurlandzkich w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t. 20, warszawa 2013, s.113-126.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się::

I. Wiedza.

Absolwent zna i rozumie:

1. zna podstawowe czynniki kształtujące historię archiwów

II. Umiejętności

Absolwent potrafi:

1. Potrafi wskazać podstawowe trendy rozwojowe sieci archiwalnych.

III. Kompetencje społeczne.

Absolwent jest gotów do:

Wykazuje poszanowanie dla odmienności rozwojowych poszczególnych archiwów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Odpowiednia frekwencja.

2. Znajomość tematyki wykładu.

3. Sposób sprawdzenia znajomości tematyki wykładu ustala wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.