Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje porozbiorowe 1795-1831. Mentalność, polityka, wojna, kultura.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD14JCZU Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje porozbiorowe 1795-1831. Mentalność, polityka, wojna, kultura.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych z historii XIX w. jest pożądane, nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach.


Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat omawianej epoki. Znajomość języków obcych (francuski, angielski, rosyjski) jest mile widziana, nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dzieje porozbiorowe 1795-1831. Polityka, mentalność, wojna, kultura.

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów okresu 1795-1831 w kontekście zachodzących wówczas wahań koniunktury politycznej oraz przemian społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Badanie dziejów okresu 1795-1831, z racji zachodzących wówczas wahań koniunktury politycznej oraz przemian społecznych i kulturowych, umożliwia obserwację funkcjonowania norm zbiorowych oraz szeroko rozumianych wzorców kultury w społeczeństwie ukształtowanym przez tradycje staropolskie, myśl oświecenia oraz oddziałujący już z coraz większą siłą romantyzm. Wśród problemów, które chciałbym podjąć w trakcie zajęć znajdują się m.in.: Dzieje polityczne sprawy polskiej na tle zmian koniunktury politycznej i wojennej w Europie. W kręgu tym mieszczą się również postawy i opcje polityczne oraz wybory w sferze życia publicznego i mentalność polityczna kształtująca się w realiach braku własnego państwa lub państwa nie suwerennego. Przemiany struktur społecznych, mentalności, obyczajów, konwenansów i rytuałów życia towarzyskiego, społeczne role mężczyzn i kobiet itp. Dzieje Warszawy i jej mieszkańców w owym okresie. Historia wojskowa ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych związanych z armią (skład społeczny korpusu oficerskiego, mechanizmy i drogi kariery mieszczan itp.);Związek życia kulturalnego i kultury z problemami politycznymi epoki, procesami społecznymi i przemianami mentalności. konwencje kultury a wojna, życie polityczne, osobiste. Związek wspomnianych problemów z wydarzeniami politycznymi, przemianami społecznymi i kulturalnymi w Europie.

Spotkania seminaryjne będą również okazją do prezentacji różnych typów źródeł historycznych oraz dyskusji na temat różnych typów historiografii, założeń metodologicznych i warsztatu badawczego autorów itp.

Wymagania formalne

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych z historii XIX w. jest pożądane, nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach.

Założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat omawianej epoki. Znajomość języków obcych (francuski, angielski, rosyjski) jest mile widziana, nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach.

Metody dydaktyczne:

W trakcie spotkań seminaryjnych prowadzona będzie analiza tekstów źródłowych i źródeł ikonograficznych. Wnioski z niej płynące będą w trakcie dyskusji konfrontowane z ustaleniami zawartymi w przyczynkach, monografiach i syntezach dotyczących dziejów omawianego okresu. Seminaria będą też okazją do prezentacji fragmentów prac przygotowywanych przez studentów i dyskusji nad nimi oraz dyskusji na temat nowych monografii dotyczących tematyki seminarium.

Literatura:

Źródła historyczne i przydatne do ich analizy opracowania podawane są oddzielnie do każdego ze spotkań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat historii politycznej i społecznej ziem polskich w latach 1789-1831 na tle europejskim oraz zachodzących wówczas przemian w sferach kultury i obyczaju. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: oświecenie, klasycyzm, sentymentalizm, romantyzm, republikanizm, bonapartyzm, utylitaryzm, liberalizm, konserwatyzm. Potrafi wskazać związek między nimi a funkcjonującymi w interesującym nas okresie konwencjami kultury, obyczajami, rytuałami społecznymi itp. Zna podstawowe pojęcia z zakresu badań z pogranicza historii, kulturoznawstwa i wiedzy o literaturze. Rozpoznaje różne typy źródeł historycznych z przełomu XVIII i XIX w. i potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę. Potrafi wskazać ich specyfikę i przydatność dla badań nad określonym zagadnieniem. Posiada umiejętność czytania źródeł i opracowań ze zrozumieniem i komentowania opracowań naukowych z dziedziny historii, historii literatury, kulturoznawstwa, semiotyki, historii sztuki, historii filozofii. Prawidłowo posługuje się stosowanymi w nich pojęciami i terminami. Potrafi brać udział w dyskusji nad omawianymi problemami poprawnie konstruując wypowiedź i uzasadniając własne zdanie. Potrafi dokonywać uogólnień na podstawie zgromadzonej wiedzy szczegółowej. Posiada umiejętność wyciągania wniosków oraz rekapitulowania dyskusji. Potrafi przygotować własny referat na wskazany temat oraz przedstawić go na seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie wykazanej podczas dyskusji na zajęciach wiedzy na temat omawianych zagadnień, merytorycznego wkładu w dyskusję, umiejętności wyciągania wniosków z analizy materiału źródłowego, dostrzegania relacji i związków przyczynowo-skutkowych między faktami i procesami, wyprowadzania ogólnych prawidłowości dotyczących procesu dziejowego i zjawisk społeczno-politycznych w oparciu o wiedzę szczegółową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.