Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideologia republikańska a praktyka polityczna i stosunków społecznych w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w okresie konfesjonalizacji (2 poł. XVI - 1 poł. XVIII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18UAUG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ideologia republikańska a praktyka polityczna i stosunków społecznych w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w okresie konfesjonalizacji (2 poł. XVI - 1 poł. XVIII w.)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Obligatoryjne dla studentów IH UW 1. Stopnia jest zaliczenie drugiego roku studiów licencjackich; dla studentów 2. Stopnia - ukończenie studiów 1. Stopnia. Pożądane - uczestnictwo w zajęciach bloku tematycznego „Świat nowożytny”.

Warunkiem przyjęcia na seminarium studentów MISH jest pisemna rekomendacja opiekuna naukowego na głównym kierunku studiów, zawierająca informację o statusie studenta, jego zainteresowaniach badawczych i planowanej pracy dyplomowej.


Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie historią kultury i historią społeczną epoki nowożytnej oraz znajomość podstawowej faktografii z zakresu historii politycznej Polski i historii powszechnej tego okresu. Wymagana jest znajomość języka staropolskiego i łaciny w stopniu umożliwiającym zrozumienie i poprawną interpretację źródeł; znajomość języka angielskiego/niemieckiego wystarczająca do lektury podstawowych opracowań oraz umiejętność sporządzenia poprawnej bibliografii i przypisów do przygotowywanej pracy dyplomowej.

Skrócony opis:

Program może zostać skorygowany w zależności od zainteresowań i przygotowania uczestników. Szczegółowy sylabus oraz wykaz źródeł i literatury do poszczególnych zajęć zostanie przekazany uczestnikom zajęć po ukonstytuowania się grupy i definitywnym ustaleniu zakresu tematycznego zajęć. Opracowania i źródła trudno dostępne będą przekazywane w formie skanów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania prac dyplomowych poprzez doskonalenie umiejętności analizy i krytycznej interpretacji źródeł oraz doskonaleniu warsztatu pisarskiego.

Przedmiotem refleksji będą zmiany systemu rządów, stosunków społecznych i wyznaniowych w warunkach postępującej konfesjonalizacji katolickiej, kryzysu ekonomicznego oraz wojen połowy XVII-początków XVIII w.

Przedmiotem analizy będą źródła oficjalne (diariusze sejmowe, konstytucje, akta sejmikowe), osobiste (pamiętniki, diariusze, testamenty) oraz literatura (zarówno "wysoka" jak "plebejska").

Dokładny zestaw zagadnień omawianych na kolejnych spotkaniach zostanie ustalony w zależności od zainteresowań i potrzeb seminarzystów, zwłaszcza nowych uczestników zajęć, przygotowujących prace licencjackie.

Szczegółowy program seminarium w semestrze zimowym zostanie ustalony po ukonstytuowaniu się grupy

Metody dydaktyczne:

Prezentacje konspektów lub fragmentów przygotowywanych prac dyplomowych; wspólna analiza źródeł związanych z realizowanymi przez uczestników projektami badawczymi; dyskusja o klasycznych i nowych publikacjach. Każdy z seminarzystów jest zobowiązany do wystąpienia przynajmniej raz w danym roku akademickim z referatem z pracy lub/i z omówieniem/zrecenzowaniem książki.

Uwagi:

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nie tylko rejestracja w USOS, ale także informacja o zainteresowaniach kandydata przekazana prowadzącej mailem lub osobiście na jednym z pierwszych dyżurów po rozpoczęciu roku akademickiego.

Literatura:

Literatura do spotkań połączonych z referatami z prac dyplomowych będzie zadawana na bieżąco przez referentów. Wykaz literatury zlecanej przez prowadzącą zostanie przekazany po ukonstytuowania się grupy, wyjaśnieniu zainteresowań nowych uczestników oraz definitywnym ustaleniu programu seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia, informowanie prowadzącej o przyczynach ewentualnej nieobecności; znajomość na bieżąco źródeł i literatury omawianej w czasie kolejnych spotkań; aktywny udział w dyskusji oraz (dla nowych uczestników) napisanie krótkiego eseju (1-5 stron) lub recenzji z dowolnie wybranej publikacji naukowej na temat związany z pracą dyplomową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.