Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura przekazu annalistycznego: Livius, Ab urbe condita

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD19AZIO Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Struktura przekazu annalistycznego: Livius, Ab urbe condita
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Seminaria dyplomowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z historii starożytnej/Grecji i Rzymu, oraz z łaciny (w przypadku studentów historii).

Znajomość łaciny (im lepsza, tym lepiej), znajomość greki mile widziana, wiedza o historiografii antycznej, krytyce tekstu i historii Rzymu przedrepublikańskiego przynajmniej na poziomie wymienionych niżej lektur obowiązkowych.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej. Studenci, którzy posiedli kompetencje badawcze w zróżnicowanym stopniu, a także zajmują się różnorodną problematyką, poprzez wspólne z prowadzącym dyskusje nad pracami prezentowanymi przez poszczególnych uczestników oraz udział we wspólnych projektach warsztatowych i komunikacyjnych pracują w zespole zbliżonym strukturą do zespołu badawczego. W niektórych przypadkach seminaria przekształcają się w zespoły badawcze. W ramach seminarium studenci zgłębiają wybrane zagadnienia badanej epoki, złożone uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych. Doskonalą umiejętności z zakresu krytyki źródeł i wykorzystania nauk pomocniczych historii na różnym stopniu zaawansowania. Uczą się wnioskowania historycznego oraz poszczególnych etapów postępowania badawczego właściwego dla danej epoki i problemu badawczego. Uczą się poszukiwać, gromadzić, przeprowadzać selekcję i porządkowanie źródeł historycznych i opracowań właściwych dla wybranej epoki, definiować problemy badawcze, dobierać narzędzia i metody służące rozwiązaniu tych problemów oraz zdobywać umiejętność ich innowacyjnego modyfikowania w zmieniających się warunkach. Studenci uczą się opracowywać wnioski z własnych badań w postaci ustnej i pisemnej, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii. Uczą się rozwiązywać problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia, a także poznają metody samodzielnego rozszerzania wiedzy. Studenci pogłębiają znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii oraz poznają związany z nimi dorobek historiografii i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki. Uczą się prowadzenia i podsumowywania dyskusji naukowej; recenzowania prac naukowych i jego roli w komunikacji naukowej. Poznają standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rolę relacji mistrz-uczeń. Poznają uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób. Uczą się wykorzystywać wiedzę historyczną w projektach na rzecz otoczenia społecznego.

Przedmiot kierunkowy do wyboru.

4 (30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie referatu/prezentacji).

Literatura:

Zakres literatury określa prowadzący seminarium

Efekty uczenia się:

Student zna:

- wybrane zagadnienia badanej epoki

- złożone uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii oraz związany z nimi dorobek historiografii i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki

- standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej

- metody samodzielnego poszerzania wiedzy

Student potrafi:

- pracować w zespole badawczym

- przeprowadzić krytykę źródeł przy wykorzystaniu metodologii i nauk pomocniczych historii na różnym stopniu zaawansowania

- przeprowadzić wnioskowanie historyczne oraz zrealizować poszczególne etapy postępowania badawczego właściwego dla danej epoki i problemu badawczego

- poszukiwać, gromadzić, przeprowadzać selekcję i porządkowanie źródeł historycznych i opracowań właściwych dla wybranej epoki

- definiować problemy badawcze, dobierać narzędzia i metody służące rozwiązaniu tych problemów oraz zdobywać umiejętność ich innowacyjnego modyfikowania w zmieniających się warunkach

- opracowywać wnioski z własnych badań w postaci ustnej i pisemnej, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

- prowadzić i podsumowywać dyskusję naukową

- recenzować prace naukowe

Student rozumie:

-problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia

- konieczność samodzielnego rozszerzania wiedzy

- rolę relacji mistrz-uczeń

- uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób

- konieczność wykorzystania wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ciągłej aktywności studenta oraz wywiązanie się przez studenta z przewidzianych przez prowadzącego zadań w realizacji projektów seminaryjnych; złożenie pracy dyplomowej, w przypadku ostatniego semestru seminarium, na którym student przygotowuje pracę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ziółkowski
Prowadzący grup: Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie oraz komentowanie aspektów językowych, literackich i historycznych I księgi Ab urbe condita, z krytycznym wydaniem takowej jako celem ostatecznym.

Pełny opis:

Krytyczne czytanie, zdanie po zdaniu, tekstu 1 ks. Ab urbe condita, z wykorzystaniem aparatu i wszystkich dostępnych wydań, dla ustalenie i tłumaczenia tekstu; komentowanie z punktu widzenia krytyki tekstu i antycznych form literackich; komentarz erudycyjny, historyczny i topograficzny; porównywanie z odpowiednimi relacjami innych autorów antycznych. Ostatecznym celem seminarium jest przygotowanie krytycznego wydania tekstu z tłumaczeniem i komentarzami.

Literatura:

T. J. Cornell (red.), The Fragments of the Roman Historians, Oxford 2013, v. 1 (pozycja zalecana)

T.J. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (ca. 1000-264 B.C.), London-New York 1995 (zalecana)

R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy. Books 1-5, Oxford 1965, 19702 (zalecana)

E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu2, Warszawa 2001, ss. 10-38 [B. Bravo], 89-93 [E. Wipszycka], 512-542 [B. Bravo] (obowiązkowa)

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2005, ss. 17-89 (obowiązkowa)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.