Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie codzienne w Polsce późnego średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD19PWEC Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Życie codzienne w Polsce późnego średniowiecza
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Seminaria dyplomowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Warunkiem zapisu na seminarium licencjackie jest zaliczenie II roku studiów. W przypadku seminarium magisterskiego – ukończenie studiów licencjackich (nie muszą to być studia historyczne).


Niezbędna jest (przynajmniej na poziomie podstawowym) znajomość historii średniowiecznej oraz języka łacińskiego (w zakresie przewidzianym przez program studiów).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie życiu codziennemu w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i roli przemocy.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie życiu codziennemu w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i roli przemocy.

Interesować nas będą:

życie codzienne na dworze królewskim (jedzenie, ubiór, higiena, struktura dworu, mentalność i ideały dworzan etc.);

życie codzienne szlachty, mieszczan i chłopów (zwłaszcza wyposażenie wnętrz dworów szlacheckich, ubiór, zawarcie małżeństwa, konkubinaty, przemoc domowa, przemoc w karczmie i na drodze, bijatyki, najazdy na dwór szlachecki, przemoc słowna – wulgaryzmy etc.)

życie codzienne duchowieństwa (życie w konkubinacie, sprawy finansowe duchownych)

zachowania w sądach (bijatyki w sądzie, napady na woźnego sądowego, powaga sądu).

Poszczególne tematy podawane będą na bieżąco, w zależności od stopnia zaawansowania grupy i zainteresowań uczestników seminarium.

TEMATY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH dotyczyć mogą wielu zagadnień z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej (XVI w.), ze szczególnym uwzględnieniem kultury, polityki, społeczeństwa i religii czasów późnego średniowiecza na ziemiach polskich oraz zagadnień dotyczących nauk pomocniczych historii. Oprócz tego tematy dotyczyć mogą metodologii i historii historiografii XIX-XX w.

Literatura:

Podczas seminarium będziemy czytali różne typy źródeł oświetlających życie codzienne w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem rachunków, inwentarzy dóbr, testamentów, rot sądowych, zapisek sądowych, literatury pięknej, zbiorów cudów polskich świętych. Postaramy się wykorzystać także źródła ikonograficzne. Poszczególne źródła i opracowania podawane będą na bieżąco, w zależności od stopnia zaawansowania grupy (znajomość języka łacińskiego) i zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- wybrane zagadnienia badanej epoki

- złożone uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii oraz związany z nimi dorobek historiografii i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki

- standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej

- metody samodzielnego poszerzania wiedzy

Student potrafi:

- pracować w zespole badawczym

- przeprowadzić krytykę źródeł przy wykorzystaniu metodologii i nauk pomocniczych historii na różnym stopniu zaawansowania

- przeprowadzić wnioskowanie historyczne oraz zrealizować poszczególne etapy postępowania badawczego właściwego dla danej epoki i problemu badawczego

- poszukiwać, gromadzić, przeprowadzać selekcję i porządkowanie źródeł historycznych i opracowań właściwych dla wybranej epoki

- definiować problemy badawcze, dobierać narzędzia i metody służące rozwiązaniu tych problemów oraz zdobywać umiejętność ich innowacyjnego modyfikowania w zmieniających się warunkach

- opracowywać wnioski z własnych badań w postaci ustnej i pisemnej, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

- prowadzić i podsumowywać dyskusję naukową

- recenzować prace naukowe

Student rozumie:

-problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia

- konieczność samodzielnego rozszerzania wiedzy

- rolę relacji mistrz-uczeń

- uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób

- konieczność wykorzystania wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ciągłej aktywności studenta oraz wywiązanie się przez studenta z przewidzianych przez prowadzącego zadań w realizacji projektów seminaryjnych; złożenie pracy dyplomowej, w przypadku ostatniego semestru seminarium, na którym student przygotowuje pracę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawełczak
Prowadzący grup: Piotr Węcowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Węcowski
Prowadzący grup: Piotr Węcowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie życiu codziennemu w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i roli przemocy.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie życiu codziennemu w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i roli przemocy.

Interesować nas będą:

życie codzienne na dworze królewskim (jedzenie, ubiór, higiena, struktura dworu, mentalność i ideały dworzan etc.);

życie codzienne szlachty, mieszczan i chłopów (zwłaszcza wyposażenie wnętrz dworów szlacheckich, ubiór, zawarcie małżeństwa, konkubinaty, przemoc domowa, przemoc w karczmie i na drodze, bijatyki, najazdy na dwór szlachecki, przemoc słowna – wulgaryzmy etc.)

życie codzienne duchowieństwa (życie w konkubinacie, sprawy finansowe duchownych)

zachowania w sądach (bijatyki w sądzie, napady na woźnego sądowego, powaga sądu).

Poszczególne tematy podawane będą na bieżąco, w zależności od stopnia zaawansowania grupy i zainteresowań uczestników seminarium.

TEMATY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH dotyczyć mogą wielu zagadnień z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej (XVI w.), ze szczególnym uwzględnieniem kultury, polityki, społeczeństwa i religii czasów późnego średniowiecza na ziemiach polskich oraz zagadnień dotyczących nauk pomocniczych historii. Oprócz tego tematy dotyczyć mogą metodologii i historii historiografii XIX-XX w.

Literatura:

Podczas seminarium będziemy czytali różne typy źródeł oświetlających życie codzienne w Polsce późnego średniowiecze, ze szczególnym uwzględnieniem rachunków, inwentarzy dóbr, testamentów, rot sądowych, zapisek sądowych, literatury pięknej, zbiorów cudów polskich świętych. Postaramy się wykorzystać także źródła ikonograficzne. Poszczególne źródła i opracowania podawane będą na bieżąco, w zależności od stopnia zaawansowania grupy (znajomość języka łacińskiego) i zainteresowań uczestników seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.