Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1PUMAGW2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem 2
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów II stopnia, magisterskich, zaocznych
Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Wykład dotyczy zasad organizujących zaplecze warsztatowe badań mediewistycznych. Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami konceptualizacji takiego warsztatu w polskiej historiografii, a także najważniejszymi metodami badań mediewistycznych oraz teoretycznymi i pozanaukowymi przesłankami ich stosowania. Głównym celem wykładu będzie uzmysłowienie słuchaczom wielkiego zróżnicowania warsztatowego badań historycznych. Zostanie ono ukazane z dwóch korespondujących ze sobą perspektyw. W pierwszej części wykładów zaprezentowane zostanie ujęcie źródłoznawcze, a punktem wyjścia dla rozważań będą cechy formalne najważniejszych rodzajów źródeł historycznych. W drugiej części wykładów zostanie zastosowane podejście problemowe, ukazujące zależność między różnymi modelami warsztatu badawczego a pytaniami wykraczającymi poza rzeczywistość źródła.

1. Warsztat mediewisty - między modelem nauk pomocniczych historii a źródłoznawstwem.

2., 3., 4: Źródła w warsztacie mediewisty - sposoby ich typologii, historia i metody analizy:

- Dokument i pieczęć

- Przekazy narracyjne

- Inne (moneta, herb, kodeks, materiały kartograficzne, archiwalia)

5., 6., 7.: Warsztatowe dziedzictwo głównych nurtów polskiej mediewistyki:

- Historia państwa, prawa i ustroju

- Historia gospodarcza i społeczno-gospodarcza

- Historia społeczna i historia kultury

8. Historiografia po „końcu historii”. Postmodernizm a tradycyjny warsztat mediewisty.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

- zna główne rodzaje źródeł do dziejów polskiego średniowiecza

- zna najważniejsze metody analizy wspomnianych źródeł

- zna historię stosowania tych metod w polskiej historiografii

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

- przeprowadza właściwe klasyfikacje średniowiecznych źródeł

- dobiera metody analizy adekwatne do typu źródła i pytań badawczych

- korzysta z dorobku teoretycznego innych nauk humanistycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

- akceptuje istnienie wielu dróg dochodzenia do wiedzy o przeszłości

- szanuje interdyscyplinarny charakter badań historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej sześciu z ośmiu wykładów i poprawne napisanie kolokwium w trakcie ostatniego spotkania. Pozytywny wpływ na ocenę końcową będzie mieć indywidualny udział w zajęciach, na przykład poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykładowcy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.